Gói thành viên – Hạn chế Quyền Kiểm tra

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Bạn có thể hạn chế việc sử dụng phương thức thanh toán và phương thức giao hàng chỉ cho thành viên của các kế hoạch thành viên cụ thể. Đối với người dùng bị hạn chế, các phương thức thanh toán và giao hàng cụ thể sẽ bị ẩn trên trang thanh toán.

Tạo kế hoạch thành viên bằng cách làm theo các bước trong Creating Membership Plan

Trong “Checkout Restrictions tab,

Từ danh sách các phương thức thanh toán có sẵn, chọn các phương thức thanh toán mà bạn cần hạn chế cho kế hoạch trong “Payment Methods” tùy chọn. Các phương thức thanh toán đã chọn sẽ được hiển thị trên trang thanh toán chỉ dành cho thành viên của kế hoạch.

Từ danh sách các phương thức giao hàng có sẵn, chọn các phương thức giao hàng mà bạn cần hạn chế cho kế hoạch trong “Shipping Methods” tùy chọn. Các phương thức giao hàng đã chọn sẽ được hiển thị trên trang thanh toán chỉ dành cho thành viên của kế hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.