Tùy chọn Thanh toán Hóa đơn

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Cài đặt và Cấu hình

Trong quá trình tạo một quy tắc mới, bạn có thể:

Hóa đơn dựa trên việc giao hàng:

Chọn phương thức giao hàng cụ thể để hiển thị phương thức thanh toán bằng hóa đơn khi một trong số những phương thức này được chọn. Trong phần này, bạn cũng có thể chọn để kích hoạt phương thức thanh toán hóa đơn cho sản phẩm ảo.

Vai trò người dùng và khách hàng:

Chỉ định đến những vai trò người dùng và khách hàng mà bạn muốn hiển thị tùy chọn thanh toán hóa đơn.

Số tiền giỏ hàng, số lượng và sản phẩm:

Cart amount range: Bạn có thể thêm số tiền tối thiểu và tối đa, tùy chọn thanh toán hóa đơn sẽ xuất hiện nếu số tiền đơn hàng nằm trong phạm vi đó. Cart quantity range: Giống như số tiền giỏ hàng, bạn có thể thêm phạm vi số lượng tối thiểu và tối đa. Ngay khi phạm vi số lượng rơi vào giới hạn, tùy chọn thanh toán hóa đơn sẽ xuất hiện. Product in Cart: Bạn có thể chỉ định sản phẩm cá nhân, danh mục sản phẩm hoặc thẻ. Tùy chọn thanh toán hóa đơn sẽ xuất hiện nếu bất kỳ sản phẩm đã chọn nào có trong giỏ hàng. Country, City, State, Zip Codes: Bạn có thể chỉ định quốc gia, thành phố, bang hoặc mã zip để hiển thị tùy chọn thanh toán hóa đơn. Bạn có thể thêm dãy mã zip tách bằng dấu phẩy hoặc dùng “-“ để chỉ ra phạm vi.

Câu hỏi thường gặp:

Does extension creates a PDF Invoice? Không, tiện ích mở rộng không tạo hóa đơn PDF, bạn cần sử dụng Xero, Quickbooks hoặc bất kỳ tiện ích mở rộng hóa đơn PDF nào để gửi hóa đơn PDF. How to send payment link to customer? Bạn có thể chuyển đơn hàng sang trạng thái chờ thanh toán và từ hành động đơn hàng, bạn có thể kích hoạt một email đến khách hàng với chi tiết đơn hàng và liên kết thanh toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published.