Thêm và Quản lý Sản phẩm

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Thêm một sản phẩm

Trước khi thêm sản phẩm đầu tiên, hãy tìm hiểu thêm về cách hoạt động của các loại sản phẩm, thẻ và thuộc tính.

Loại sản phẩm

Loại sản phẩm và thẻ hoạt động giống như các loại và thẻ thông thường mà bạn có khi viết bài đăng trong WordPress. Chúng có thể được tạo mới, chỉnh sửa và lựa chọn bất cứ lúc nào. Việc này có thể được thực hiện khi bạn đầu tiên tạo một sản phẩm hoặc quay lại và chỉnh sửa nó hoặc loại/thẻ cụ thể.

Thuộc tính

Thuộc tính này có thể được thêm cho từng sản phẩm, hoặc bạn có thể thiết lập thuộc tính toàn cầu cho toàn bộ cửa hàng để sử dụng (ví dụ: trong navigations lớp). Để tìm hiểu thêm, xem: Quản lý Loại sản phẩm, Thẻ và Thuộc tính

Loại sản phẩm

Với các thuộc tính và loại sản phẩm đã được thiết lập và quản lý kho đã được cấu hình, chúng tôi có thể bắt đầu thêm sản phẩm. Khi thêm một sản phẩm, điều đầu tiên cần quyết định là sản phẩm thuộc loại nào.

  • Simple – bao gồm phần lớn các sản phẩm mà bạn có thể bán. Sản phẩm đơn giản được giao và không có tùy chọn. Ví dụ: một quyển sách.

Leave a Reply

Your email address will not be published.