Suite thành viên cho WooCommerce – Giảm giá

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Bạn chỉ có thể cung cấp giảm giá cho các sản phẩm trên trang web của mình cho các thành viên của kế hoạch thành viên cụ thể.

Tạo kế hoạch thành viên bằng cách theo các bước trong Creating Membership Plan

Trong Discounts tab,

Click “Add Rule” nút để tạo một quy tắc mới cho hạn chế URL.

Đặt tiêu đề cho quy tắc cho tham khảo của bạn.

Chọn loại sản phẩm(sản phẩm/danh mục) bạn muốn cung cấp giảm giá trong Product Type” tùy chọn. Dựa trên lựa chọn của bạn, tìm kiếm và chọn sản phẩm/danh mục trong “Select Products hoặc “Select Categories trường. Nếu trường này bỏ trống, giảm giá đã cho sẽ được áp dụng cho tất cả sản phẩm/danh mục theo lựa chọn của bạn.

Trong “Discount Type” tùy chọn, chọn “Fixed discount” hoặc “Percentage of product price” phù hợp với yêu cầu của bạn và cung cấp giá trị trong “Discount Value” tùy chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.