Suite thành viên cho WooCommerce – Cấu hình giới hạn nội dung

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Bạn có thể giới hạn người dùng truy cập vào các trang/bài viết. Chỉ những người dùng có Kế hoạch thành viên cụ thể mới có thể truy cập vào nội dung bị giới hạn.

Nhấp vào nút “Add Rule” để tạo một quy tắc mới để giới hạn nội dung.

Đặt tiêu đề cho quy tắc theo sự tham chiếu của bạn.

Chọn loại nội dung (trang/bài viết) bạn muốn giới hạn trong tùy chọn “Content Type” . Dựa trên lựa chọn của bạn, tìm kiếm và chọn tiêu đề trang/bài viết trong trường “Select Pages” hoặc “Select Posts” . Nếu trường này được để trống, những giới hạn sẽ được áp dụng cho tất cả các trang/bài viết theo lựa chọn của bạn.

Trong tùy chọn “Restriction Type” , chọn “Alternate content” để hiển thị nội dung khác biệt cho người dùng khi áp dụng giới hạn và chọn “Page” hoặc “Popup” trong tùy chọn “Show Alternate Content In” để hiển thị nội dung trên trang/popup theo yêu cầu của bạn. Chọn “Excerpt content” để chỉ hiển thị tổng quan về nội dung và trong tùy chọn “Number of Words to be Shown” đưa vào số từ tóm tắt. Các liên kết đọc thêm sẽ tự động được thêm vào cuối nội dung tóm lược mà khi nhấp vào, nội dung thay thế sẽ được hiển thị. ( Note: Bạn có thể tùy chỉnh nội dung thay thế trong Membership Suite > Settings > Messages > Alternate Content > Alternate Content for Content Restrictions ). Chọn “Redirection” nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng đến một trang khác. Nhập URL chuyển hướng vào trường “Redirection URL” .

Nội dung liên quan:  Thêm Khách Hàng WooCommerce như Người Đăng Ký AWeber

Theo mặc định, một người dùng có quyền truy cập vào nội dung bị giới hạn ngay sau khi trở thành thành viên. Nếu bạn muốn cấp quyền truy cập chỉ sau một khoảng delay, sau đó trong tùy chọn “Give Content Access” , chọn “After specific duration of becoming member” và chọn thời gian delay trong tùy chọn “Give Content Access After” . Nếu bạn muốn cấp quyền truy cập chỉ sau thời gian dùng thử, sau đó chọn “After trial” .

Leave a Reply

Your email address will not be published.