Phần Mềm Thành Viên – Tạo Kế Hoạch Thành Viên

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Để tạo kế hoạch thành viên mới, hãy đi đến WooCommerce > Membership Suite > Plans và bấm nút “Add plan” . Đặt tên cho kế hoạch trong trường “Plan name”

Chung

Nếu bạn muốn cung cấp quyền lợi của Kế hoạch Thành viên đã tạo trước đó cho người dùng mua kế hoạch hiện tại, bạn có thể làm như vậy bằng cách tùy chỉnh tùy chọn “Kế hoạch Con”.

Note:

Luôn đảm bảo rằng kế hoạch con có ít quyền lợi hơn so với Kế hoạch Cha.

Example:

Giả sử bạn định cấu hình Kế hoạch Bạc, Vàng và Platinum, trong trường hợp đó, kế hoạch con nên được cấu hình như sau

1. Kế Hoạch Bạc – Không có Kế Hoạch Con

2. Kế Hoạch Vàng – Bạc (Kế Hoạch Con)

3. Platinum – Vàng (Kế Hoạch Con)

Người dùng có thể nhận các kế hoạch thành viên bằng cách mua sản phẩm hoặc khi đăng ký trên trang web. Chọn các chế độ để cho phép người dùng nhận kế hoạch trong tùy chọn “Access Modes” .

Trong trường “Linked Products” , tìm kiếm và chọn sản phẩm bạn cần liên kết với kế hoạch thành viên. Nếu chế độ truy cập được đặt như “Purchase” , sau đó mua các sản phẩm liên kết sẽ cung cấp kế hoạch thành viên cho người dùng. Nếu chế độ truy cập được đặt như “Sign Up” , sau đó nếu nhiều sản phẩm được chọn ở đây, một sản phẩm ngẫu nhiên sẽ tự động được đặt làm sản phẩm thành viên.

Mặc định, giá gốc của sản phẩm sẽ được đặt là phí thành viên. tức là nếu nhiều sản phẩm được liên kết như sản phẩm kế hoạch, người dùng mua sản phẩm tương ứng sẽ phải trả giá thực sự của sản phẩm sẽ được đặt là phí thành viên cho người dùng. Nếu bạn muốn ghi đè giá gốc và đặt một khoản phí chung cho tất cả các sản phẩm liên kết, sau đó trong tùy chọn “Price Type” , chọn “Replace product price” và đặt phí thành viên trong “Plan Price” . Nếu bạn muốn cung cấp phí thành viên miễn phí trong quá trình đăng ký, hãy tắt tùy chọn “Charge Price During Sign Up” (dù sao số tiền sẽ được tính cho việc gia hạn thành viên).

Đặt thời hạn của thành viên bằng cách chọn loại trong tùy chọn “Duration Type” . Chọn “Limited Duration” để đặt một khoảng thời gian cố định cho kế hoạch và đặt khoảng thời gian trong tùy chọn “Duration” . Chọn “Scheduled Date” để đặt thời hạn dựa trên các ngày đã đặt và chọn ngày trong tùy chọn “Schedule” .

Để cung cấp một thử nghiệm cho kế hoạch, bật tùy chọn “Trial” và đặt thời hạn dùng thử trong tùy chọn “Duration” .

Cấu hình các hạn chế, giảm giá và các cài đặt khác theo yêu cầu của bạn và Tạo kế hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.