Phần Mềm Thành Viên cho WooCommerce – Cấu hình Tiêu Chí

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Bằng cách thiết lập tiêu chí, bạn có thể cho phép chỉ những người dùng cụ thể hoặc những người dùng thoả mãn điều kiện nhất định mới có thể mua kế hoạch thành viên. Đối với những người dùng không thoả mãn tiêu chí, sản phẩm liên kết với kế hoạch thành viên sẽ không có sẵn để mua.

Nhấp “Create rule” để tạo một tiêu chí mới cho việc mua kế hoạch thành viên.

Sử dụng các nút AND và OR, bạn có thể tạo nhiều quy tắc và những người dùng thoả mãn bất kỳ tiêu chí nào sẽ có đủ điều kiện để mua kế hoạch thành viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.