Người Nhận Email Đơn Hàng Đa

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Cài Đặt và Cấu Hình

Sau khi kích hoạt “Người Nhận Email Đơn Hàng Đa”, bạn nên thấy mục “Người Nhận Email Đa” dưới menu WooCommerce.

Cài Đặt Chung:

Từ tab cài đặt chung, bạn có thể,

  • Kích hoạt tiện ích mở rộng để hiển thị địa chỉ email phụ
  • Chọn hộp kiểm để bao gồm email phụ trong CC của email đơn hàng
  • Nhập số lượng trường địa chỉ email alternate cần tạo
  • Sử dụng hộp kiểm để hiển thị trường trong trang tài khoản và thanh toán

Nhãn Email:

Từ tab này, bạn có thể thêm nhãn email tùy chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.