Kalpar

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments
  1. Tải Kalpar trên nền tảng

  2. Kết nối với Back Office của trang web của bạn

  3. Đi tới mô-đun, nhấp vào cài đặt một mô-đun sau đó chọn plugin đã chọn trước đó

  4. Đi tới danh mục sản phẩm của bạn, chọn sản phẩm mong muốn.

  5. Đi tới tab “mô-đun” của bản đồ sản phẩm, nhấp vào “Cấu hình”, sau đó “Cấu hình mô hình AR”.

  6. Chọn các tệp mong muốn, sau đó lưu.

  7. Thưởng thức, thực tế tăng cường giờ đây đã có sẵn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.