Gửi thông báo SMS cho Đặt hàng WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Gửi thông báo SMS cho Đặt hàng WooCommerce

Tổng quan

Bạn có thể gửi thông báo SMS cho các lịch đặt hàng thông qua Twilio bằng cách sử dụng phần mở rộng WooCommerce Twilio .

Khi cả hai plugin đều được kích hoạt, bạn sẽ tìm thấy thông báo đặt chỗ dưới WooCommerce > Settings > SMS . Tại đây, bạn có thể kích hoạt các tin nhắn sau:

  • Admin reminder – gửi đến người nhận trước khi lịch đặt hàng bắt đầu
  • Admin cancellation – gửi đến người nhận khi lịch đặt hàng bị hủy
  • Customer reminder – gửi đến khách hàng trước khi lịch đặt hàng bắt đầu
  • Customer follow up – gửi đến khách hàng sau khi lịch đặt hàng hoàn tất
  • Customer cancellation – gửi đến khách hàng khi lịch đặt hàng bị hủy
  • Customer confirmation – gửi đến khách hàng khi lịch đặt hàng được xác nhận

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tích hợp này trong tài liệu hướng dẫn WooCommerce Twilio .

Leave a Reply

Your email address will not be published.