Điều chỉnh Đơn hàng bằng Người mua

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Cài đặt và Cấu hình

Chỉnh sửa Sản phẩm:

Trong tab Cài đặt Sản phẩm, bạn có thể cho phép khách hàng (với các vai trò người dùng đã chọn) thay đổi sản phẩm trong đơn hàng. Bạn cũng có thể chỉ định các sản phẩm mà khách hàng có thể chỉnh sửa trong đơn hàng.

Chỉnh sửa Phương thức Giao hàng và Thanh toán:

Chỉ đối với các trạng thái đơn hàng đã chọn, bạn có thể cho phép khách hàng chỉnh sửa phương thức giao hàng và thanh toán. Bạn cũng có thể cho phép khách hàng chỉ thay đổi các phương thức thanh toán và giao hàng đã chọn. Please note: Một khi đơn hàng đã được chỉnh sửa, nó sẽ tự động chuyển sang trạng thái đang chờ và email sẽ được gửi đến admin. Admin sẽ cần phải thủ công thay đổi trạng thái của đơn hàng trở lại thanh toán đang chờ hoặc bất kỳ trạng thái liên quan khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.