Đấu Giá Đơn Giản cho WooCommerce

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

Đấu Giá Đơn Giản cho WooCommerce là một plugin đấu giá đầy đủ chức năng có thể giúp bạn tạo và quản lý Đấu giá trực tuyến trong cửa hàng WooCommerce của bạn.

Cài đặt

  1. Tải tệp .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải về với Choose File .
  3. Install Now Activate mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Các loại đấu giá được hỗ trợ

Đấu giá thông thường

  • Trong loại đấu giá này, Đấu giá bắt đầu với một giá thấp và người đặt giá sẽ phải đặt một giá cao hơn so với lần đặt giá cuối cùng.
  • Cuối đấu giá, người đặt giá với mức giá cao nhất sẽ được coi là người chiến thắng.

Đấu giá ngược

  • Trong loại đấu giá này, Đấu giá bắt đầu với một giá cao và người đặt giá sẽ phải đặt một giá thấp hơn so với lần đặt giá cuối cùng.
  • Cuối đấu giá, người đặt mức giá thấp nhất sẽ được coi là người chiến thắng.

Đấu giá kín

  • Trong loại đấu giá này, những người đặt giá không thể biết giá thầu đã đặt bởi những người đặt giá khác cho đến khi đấu giá kết thúc. Khi đấu giá kết thúc, người chiến thắng sẽ được công bố và tất cả những

Leave a Reply

Your email address will not be published.