WooCommerce First Data Payeezy

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Tổng quan

Từ tháng 8 năm 2023, First Data / Fiserv đã nâng cấp Payeezy / Global Gateway / GGe4 thành Clover Payments (đọc thêm về sự thay đổi này tại đây ). Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào như một phần của việc nâng cấp này và plugin sẽ tiếp tục hoạt động đú

Leave a Reply

Your email address will not be published.