Trang Cảm Ơn & Thành Công Tùy Chỉnh

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Tài liệu mở rộng Trang Cảm ơn & Thành công tùy chỉnh của WooCommerce.

Cài đặt

 • Tải xuống tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 • Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống với Choose File .
 • Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin tại Cài đặt và kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Thiết lập và cấu hình

Khi tiện ích mở rộng đã được cài đặt. Đi tới Bảng điều khiển quản trị của WordPress > Trang Cảm Ơn để truy cập vào cài đặt tiện ích mở rộng. Nó bao gồm hai tab:

 • Tất cả các Mẫu
 • Thêm Mẫu mới

Mẫu Trang Cảm Ơn:

Dưới phần Tất cả các Mẫu, bạn có thể thấy danh sách các quy tắc được tạo để kích hoạt các trang cảm ơn khác nhau cho các điều kiện khác nhau.

Tạo Quy tắc Trang Cảm Ơn mới

Để thêm trang cảm ơn mới, tạo mẫu mới từ WP Admin > Trang Cảm Ơn>Thêm Mẫu mới. Bạn có thể tạo nhiều quy tắc để kích hoạt các mẫu khác nhau dựa trên vai trò người dùng và sản phẩm hoặc danh mục trong giỏ hàng. Trong khi tạo mẫu mới, bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau, Add rule title Bạn có thể thêm bất kỳ tiêu đề liên quan nào có thể được sử dụng để truy cập mẫu này từ phần “Tất cả các Mẫu”. Select thank page redirect type: Tiện ích mở rộng cung cấp các loại mẫu chuyển hướng và trang cảm ơn tùy chỉnh sau,

 1. Trang WordPress tùy chỉnh (Sử dụng bất kỳ trang nào làm trang cảm ơn)
 2. Mẫu tích hợp (Chọn từ các mẫu trang cảm ơn đã được tích hợp)
 3. Mẫu tùy chỉnh (Tạo mẫu tùy chỉnh sử dụng trình soạn thảo cổ điển WP)
 4. URL bên ngoài (Chuyển hướng đến URL bên ngoài hoặc URL nội bộ trang khác)

Nếu bạn muốn tạo trang cảm ơn bằng cách sử dụng trình xây dựng trang, vui lòng tạo một trang mới và sử dụng nó làm trang cảm ơn bằng cách tạo một quy tắc mới. Trình soạn thảo mẫu tùy chỉnh hỗ trợ các shortcode sau,

 • : Hiển thị một số sản phẩm nổi bật
 • : Hiển thị sản phẩm liên quan đến việc mua hàng hiện tại
 • : Hiển thị sản phẩm đang được giảm giá
 • : Hiển thị sản phẩm bán chạy nhất trên trang web
 • : Hiển thị sản phẩm được đánh giá cao nhất trên trang web.

Select product and category Bạn có thể chọn sản phẩm hoặc danh mục cụ thể để gán cho trang cảm ơn. Trang cảm ơn sẽ tự động được kích hoạt nếu giỏ hàng chứa bất kỳ sản phẩm được chọn nào hoặc một sản phẩm từ các danh mục được chọn. Select User Roles: Bạn có thể chọn hiển thị trang cảm ơn này cho tất cả hoặc các vai trò người dùng cụ thể. Tính năng này giúp cung cấp các trang cảm ơn cá nhân hóa cho các loại người dùng khác như khách hàng thông thường, người bán lẻ, người bán buôn, B2B, VIP và các vai trò người dùng khác mà bạn có thể đã tạo trong cửa hàng của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.