Tích hợp thanh toán qua Square của FooSales

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

FooSales cho WooCommerce tích hợp trực tiếp với Thiết bị Square Terminal và hỗ trợ nhập thẻ thủ công để chấp nhận thanh toán thẻ trực tiếp. Để sử dụng tích hợp thanh toán Square, bạn sẽ cần tài khoản FooSales.com và tiện ích bổ sung FooSales Square Payments liên kết với tên miền cửa hàng của bạn.

Yêu cầu

Các yêu cầu sau đây cần thiết để tích hợp thanh toán Square:

Đặt cài đặt

Đễ cho phép FooSales for WooCommerce Square có thể giao tiếp với nhau, bạn sẽ cần đến create a new hoặc update an existing ứng dụng Square trong Square Developer Dashboard của bạn.

Tạo Ứng dụng Square Mới

Mở Trang quản lý phát triển của Square và chọn New Application , Create Your First Application nếu đó là tài khoản mới HOẶC Open ứng dụng đã được tạo từ trước nếu đã tồn tại trong tài khoản của bạn. Khi tạo một new application , bạn cần nhập một name for your application và đồng ý với <a

Leave a Reply

Your email address will not be published.