Thuộc Tính Nhóm

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Tổ chức các thuộc tính sản phẩm vào nhiều nhóm để nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách sử dụng plugin thuộc tính nhóm WooCommerce.

Cài đặt

  1. Download Group Attributes .zip file từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. At the WordPress Admin Panel, go to Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống sau khi mua.
  3. Install Now Activate Plugin .

Thêm thông tin tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Cấu hình

Thuộc tính Nhóm:

Đi tới Products>Group Attributes và thêm thuộc tính nhóm mới.

WooCommerce group attributes plugin

Trong cài đặt thuộc tính nhóm, bạn có thể đặt tên cho nhóm thuộc tính và chọn các giá trị thuộc tính hiện có mà bạn muốn hiển thị dưới nhóm này. Bạn cũng có thể tạo hoặc chọn danh mục nhóm cho nhóm này.

WooCommerce group attributes plugin

Kéo và thả các giá trị thuộc tính để sắp xếp chúng theo thứ tự của bạn.

WooCommerce group attributes plugin

Bạn có thể xem tất cả các thuộc tính nhóm đã được tạo bởi bạn trong Products>Group Attributes tab.

WooCommerce group attributes plugin

Danh mục thuộc tính nhóm:

Đi tới Products>Group Attributes Categories để tạo danh mục nhóm mới mà bạn có thể gắn với thuộc tính nhóm trong từng cài đặt thuộc tính nhóm.

WooCommerce group attributes plugin

Tải Thuộc tính Nhóm hoặc danh mục cho mỗi Sản phẩm:

Giờ đi tới sản phẩm và chỉnh sửa hoặc thêm một sản phẩm mới, chuyển sang “ Product Data ” section và click “ Attribute ” tab và kiểm tra option “ Create group for this product ”.

WooCommerce group attributes plugin

Bạn có thể tải nhiều nhóm một lúc bằng cách sử dụng “ Manage Attribute Groups ” hộp chọn field. Sau khi chọn đúng thuộc tính nhóm nhấp vào nút “ Load ” để tải tất cả thuộc tính liên quan đến nhóm đó.

WooCommerce group attributes plugin

Sau khi tải thuộc tính nhóm, bạn có thể chọn các giá trị thuộc tính mà bạn muốn hiển thị trên trang sản phẩm.

WooCommerce group attributes plugin

Tải nhiều thuộc tính nhóm cùng một lúc bằng cách sử dụng “ Load Group Categories ” field.

WooCommerce group attributes plugin

Kéo và thả các nhóm thuộc tính để sắp xếp chúng theo thứ tự của bạn.

WooCommerce group attributes plugin

Cài đặt chung:

Để cài đặt chung, hãy đi tới WooCommerce>Settings>Group Attributes nơi bạn chọn table style, location, customize the table colors, và kích hoạt nút “ View Attribute ” trên trang shop.

WooCommerce group attributes plugin

Leave a Reply

Your email address will not be published.