Thông số email và các thẻ hợp nhất

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Giới thiệu về biến số

Mỗi loại follow-up được thiết kế cho một chức năng khác nhau và được sử dụng cho một mục đích cụ thể trong kế hoạch tiếp thị của bạn. Phần này cung cấp một đề cương về tất cả các biến duy nhất có sẵn cho mỗi loại email và tin nhắn Twitter. Hãy nhớ rằng một số loại email chỉ hoạt động nếu có plugin bổ sung được cài đặt và kích hoạt, vì vậy bạn có thể không có quyền truy cập vào một biến hoặc loại cụ thể.Nếu biến không được liệt kê trong một loại email, điều đó không có nghĩa là nó không thể được sử dụng. Bạn sẽ chú ý đến danh sách các biến thông thường ở phía dưới – những biến này có thể được sử dụng với bất kỳ loại email nào.Biến cho một email hoặc tweet cụ thể được liệt kê trong một meta-box (thường là) trên cột bên phải của trang Tạo/Sửa Email. Những là các trường (hoặc thẻ hợp nhất) có thể được chèn vào các phần khác nhau của email của bạn sẽ được thay thế bằng dữ liệu động dựa trên ai nhận thư cụ thể đang gửi, khi nào và tại sao.Bạn sẽ chú ý rằng một số biến là chung cho tất cả các loại email, và có thể xử lý tất cả các thông tin chung, chẳng hạn như tên cửa hàng, email khách hàng, số đơn hàng, v.v. Cũng có các biến chuyên biệt, chỉ được sử dụng khi một loại email cụ thể được sử dụng. Ví dụ, một email Sensei sẽ có thêm các biến cho tên bài kiểm tra, tên khóa học, và ngày bắt đầu của khóa học. Những biến bổ sung này sẽ xuất hiện trên màn hình chỉnh sửa chỉ khi loại email tương ứng được chọn cho email bạn đang tạo/chỉnh sửa.

Nội dung liên quan:  Tài liệu Chủ đề Macchiato

Tất cả các biến thông dụng

Mã biến Mô tả biến
{item_names} Tên cụ thể của các mặt hàng đã mua mà email đã kích hoạt cho dưới dạng một liên kết trở lại mặt hàng
{customer_username} Hiển thị tên người dùng của khách hàng của bạn
{customer_first_name} Hiển thị tên đầu tiên của khách hàng của bạn
{customer_last_name} Hiển thị họ của khách hàng của bạn
{customer_name} Hiển thị tên và họ của khách hàng của bạn
{customer_email} Hiển thị địa chỉ email của khách hàng
{order_number} In ra số thứ tự cho đơn hàng
{order_date} In ra ngày của đơn hàng
{order_datetime} In ra ngày và thời gian của đơn hàng
{order_subtotal} In ra tổng đơn hàng trừ số tiền thuế và vận chuyển
{order_tax} In ra số tiền thuế của đơn hàng
{order_pay_method} In ra gateway thanh toán hoặc phương thức thanh toán được sử dụng
{order_pay_url} URL cho khách hàng thanh toán đơn hàng của họ (chưa thanh toán – đang chờ)
{order_billing_address} In ra địa chỉ thanh toán cho đơn hàng được chỉ định
{order_shipping_address} In ra địa chỉ giao hàng cho đơn hàng được chỉ định
{coupon_code} In ra mã coupon được tạo động cho khách hàng. * phải sử dụng kích hoạt “ sau khi kích hoạt coupon
{coupon_code_used} In ra mã coupon mà khách hàng đã sử dụng cho đơn hàng. * phải sử dụng kích hoạt “ sau khi kích hoạt coupon
{coupon_amount}

Leave a Reply

Your email address will not be published.