Tắt heartbeats

Linh Dinh February 29, 2024 No Comments

Tắt heartbeats

Why do you want to disable heartbeats? Khi bạn gỡ lỗi mã PHP của tiện ích mở rộng WooCommerce của mình, nhịp tim thường xuyên làm phiền việc gỡ lỗi bằng cách phát ra một yêu cầu mới sau mỗi N giây:

Nhịp tim gây phiền toái khi gỡ lỗi

Với tiện ích mở rộng Admin Tools for WooCommerce, việc dừng nhịp tim đơn giản chỉ là đánh dấu vào một ô:

Tắt heartbeats

Do not forget to enable the heartbeats when you finish debugging!

Đọc thêm về việc tắt nhịp tim .


Được phát triển và hỗ trợ bởi TIV.NET INC. ở Toronto, Canada:

  • Paywall for WooCommerce – bán video theo lượt xem và nội dung giới hạn khác
  • WooCommerce Đa tiền tệ – cho phép khách hàng thanh toán bằng loại tiền tệ mà họ chọn
  • Admin Tools for WooCommerce – bộ công cụ mà bạn chắc chắc cần

Leave a Reply

Your email address will not be published.