Tạo một menu biểu tượng xã hội

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments
.secondary-navigation a[href*=”dribbble.com”], .secondary-navigation a[href*=”facebook.com”], .secondary-navigation a[href*=”flickr.com”], .secondary-navigation a[href*=”foursquare.com”], .secondary-navigation a[href*=”plus.google.com”], .secondary-navigation a[href*=”instagram.com”], .secondary-navigation a[href*=”linkedin.com”], .secondary-navigation a[href*=”pinterest.com”], .secondary-navigation a[href*=”reddit.com”], .secondary-navigation a[href*=”tumblr.com”], .secondary-navigation a[href*=”twitter.com”], .secondary-navigation a[href*=”vimeo.com”], .secondary-navigation a[href*=”wordpress.com”], .secondary-navigation a[href*=”wordpress.org”], .secondary-navigation a[href*=”youtube.com”], .secondary-navigation a[href*=”mailto:”], .secondary-navigation a[href*=”twitch.tv”], .secondary-navigation a[href$=”/feed/”] {

Leave a Reply

Your email address will not be published.