Tạo Hóa Đơn Xero Mới cho Đơn Đặt Hàng WooCommerce Mới

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments

Tự động lập hóa đơn cho khách hàng WooCommerce của bạn với Xero, sử dụng Zapier .Bạn cần:

Chuẩn bị tài khoản của bạn

Install Zapier : Để kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn với Zapier, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Tiện ích mở rộng WooCommerce Zapier . Tìm hiểu thêm về WooCommerce trên Zapier tại Bắt đầu với Zapier và WooCommerce . Authorize Zapier on Xero : Để liên kết Xero với WooCommerce bằng cách sử dụng Zapier, bạn cần ủy quyền truy cập cho Zapier. Tìm hiểu thêm về Xero trên Zapier tại Bắt đầu với Zapier và Xero . Lưu ý: Xero yêu cầu một Contact Name và chi tiết đơn hàng để tạo hóa đơn.

Kết nối tài khoản của bạn

Để tạo hóa đơn Xero cho các đơn đặt hàng WooCommerce mới , bạn cần lưu khách hàng mới của WooCommerce dưới dạng lead Xero và kết nối cửa hàng WooCommerce của bạn.1. Copy and paste URL đã cung cấp vào trường URL Webhook trên bảng điều khiển WordPress của bạn. 2. Click nút Ok, continue 3. Log into kết nối tài khoản Xero của bạn với Email Address Password hoặc chọn một tài khoản đã kết nối. 4. Click Authorize khi Zapier yêu cầu quyền truy cập.5. Match ghép nối các trường từ WooCommerce với các trường trong Xero. Các trường này sẽ điền vào hóa đơn Xero. 6. Click Save + Finish để hoàn tất Zap.7. Test kiểm tra Zap để đảm bảo nó hoạt động. Một khi bạn hài lòng, khách hàng WooCommerce mới có thể nhận hóa đơn thông qua Xero!

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào tôi có thể thay đổi?

Nếu bạn muốn thay đổi việc tích hợp Xero và WooCommerce, hãy truy cập bảng điều khiển Zapier của bạn và chỉnh sửa bất cứ điều gì bạn muốn.

Còn những gì khác tôi có thể làm với WooCommerce trên Zapier?

Kiểm tra mọi thứ có thể thực hiện được với WooCommerce trên Zapier , cộng thêm những cách khác để kết nối Xero và WooCommerce .

Leave a Reply

Your email address will not be published.