Tạo Bộ Sưu Tập Ảnh

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments

Tất cả các ảnh phải được thêm vào một Bộ sưu tập. Bạn có thể thiết lập Bộ sưu tập trước khi tải lên ảnh hoặc tạo Bộ sưu tập khi tải chúng lên.

Tạo một Bộ sưu tập

Để tạo một Bộ sưu tập, đi tới: Photography > Collections .

tạo-bộ-sưu-tập-nhiếp-ảnh

Việc tạo một Bộ sưu tập giống như tạo một danh mục sản phẩm. Để thêm một Bộ sưu tập mới:

  1. Enter tên cho Bộ sưu tập.
  2. Edit slug, nếu cần – đây được sử dụng trong URL của Bộ sưu tập.
  3. Tùy chọn add Bộ sưu tập này với một Bộ sưu tập cha hoặc thêm mô tả.
  4. Set quyền xem của Bộ sưu tập (xem bên dưới).
  5. Tùy chọn upload một hình nhỏ để đại diện cho Bộ sưu tập.
  6. Select : Add new Photography Collection .

Hiển thị

Hiển thị cho Bộ sưu tập có hai tùy chọn:

  • Restricted – Chỉ những người dùng được gán cho Bộ sưu tập này mới có thể truy cập.
  • Public – Bất kỳ ai cũng có thể truy cập.

Các loại hình ảnh không được liệt kê ngoài Bộ sưu tập. Mặc định, Bộ sưu tập không được hiển thị trên trang tài khoản của khách hàng, và bạn phải thêm một khách hàng vào một Bộ sưu tập thông qua cài đặt hồ sơ người dùng của họ.

Điều này cho phép bạn tạo các Bộ sưu tập công khai để khách hàng chia sẻ với bạn bè và người thân qua URL. Nếu không, chỉ có những khách hàng có quyền truy cập mới có thể xem ảnh.

Học cách gán khách hàng vào một Bộ sưu tập .

Khách hàng của bạn có thể chỉnh sửa cài đặt Bộ sưu tập trên trang ‘Tài Khoản Của Tôi’ của họ, nếu họ muốn chia sẻ ảnh với bạn bè và gia đình.

nhiếp-ảnh-tài-khoản-của-tôi-list-hiển-thị

Hình nhỏ

Thêm một hình nhỏ vào một Bộ sưu tập sẽ hiển thị hình này cho mỗi Bộ sưu tập trên My Account trang:

nhiếp-ảnh-tài-khoản-của-tôi-list-hình-nhỏ

Tạo Bộ Sưu Tập Nhanh

Bạn có thể nhanh chóng tạo một Bộ sưu tập mới khi tải lên hình ảnh hoặc trên trang hồ sơ của người dùng:

nhiếp-ảnh-bộ-sưu-tập-nhanh

Chọn + Add Collection để hiển thị một trường mới và thêm tên Bộ sưu tập mới.

Một Bộ sưu tập hạn chế mới không có hình nhỏ (đó bạn có thể chỉnh sửa sau) được tạo. Để chỉnh sửa cài đặt Bộ sưu tập, đi tới: Photography > Collections .

Đoạn Code

Tôi có thể ngăn khách hàng từ việc thay đổi quyền cho một Bộ sưu tập không?

Có. Thêm code này vào cuối file functions.php của bạn, nằm trong wp-content/themes/your-theme-name:

Xem trên Github

Leave a Reply

Your email address will not be published.