Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Để giải quyết các vấn đề về giới hạn bộ nhớ, có hai con đường:

  • Điều chỉnh chính bạn
  • Liên hệ với công ty lưu trữ web của bạn

Tự làm

Để điều chỉnh bởi chính bạn, đây là một số phương pháp cố gắng. Hãy nhận biết rằng phần này đòi hỏi kiến thức nâng cao; nó không phải là cơ bản.

Chỉnh sửa file wp-config.php của bạn

Thêm điều này vào phía trên, trước dòng mà nói, “Chúc mừng Blogging”:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

Bộ nhớ WordPress có thể khác với máy chủ – bạn cần phải đặt điều này bất kể cấu hình bộ nhớ máy chủ

http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php#Increasing_memory_allocated_to_PHP

Chỉnh sửa file PHP.ini của bạn

Nếu bạn có quyền truy cập vào file PHP.ini của mình, thay đổi dòng trong PHP.iniNếu dòng của bạn hiển thị 64M thử 256M:

memory_limit = 256M ; Maximum amount of memory a script may consume (64MB)

Chỉnh sửa file .htaccess của bạn

Nếu bạn không có quyền truy cập vào PHP.ini hãy thử thêm điều này vào một file .htaccess:

php_value memory_limit 256M

Liên hệ với Nhà cung cấp lưu trữ web của bạn

Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi thử các phương pháp ở trên, hoặc phương pháp trên không hoạt động cho bạn, bạn cần phải nói chuyện với dịch vụ lưu trữ web của bạn về việc họ tăng giới hạn bộ nhớ của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.