Tài liệu tham khảo API REST

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Tài liệu này được viết cho các nhà phát triển WooCommerce muốn mở rộng hoặc tùy chỉnh Thẻ quà tặng WooCommerce. Nó đòi hỏi hiểu biết sâu rộng về WooCommerce API REST .

Điểm cuối Thẻ quà tặng

Gift Cards giới thiệu một điểm cuối mới /gift_cards/ cho phép bạn tạo, đọc, cập nhật và xóa mã thẻ quà tặng.

Danh sách các thuộc tính

Thuộc tính Loại Mô tả Sử dụng
id integer ID thẻ quà tặng Chỉ-đọc
code string Mã thẻ quà tặng Chỉ-đọc trong ngữ cảnh cập nhật.
Yêu cầu trong ngữ cảnh cập nhật.

Một mã được tạo tự động khi tạo.

recipient string Địa chỉ email người nhận Yêu cầu trong ngữ cảnh tạo.
Được xác nhận là địa chỉ e-mail.
sender

Leave a Reply

Your email address will not be published.