Searchanise Từ dừng

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Từ dừng là gì và khi nào sử dụng chúng?

Với tính năng Stop Words , bạn có thể vô hiệu hóa một số từ khỏi tìm kiếm. Những từ từ danh sách Stop Words sẽ bị lọc ra và không được máy tìm kiếm xem xét. Tính năng này có thể mang lại kết quả tìm kiếm phù hợp hơn. Những từ thông dụng như “a”, “the”, và một số giới từ được bỏ qua theo mặc định.

Chúng tôi đề nghị sử dụng tính năng này nếu khách hàng của bạn thường sử dụng một từ cụ thể trong cụm từ tìm kiếm, khiến cho việc tìm kiếm kém chính xác.

Thêm từ dừng

Để thêm từ dừng, làm theo các bước sau:

 1. Đi tới Searchanise control panel > Search & Navigation > Stop words section > General tab .
 2. Nhấn nút + ở góc phải trên cùng.
 3. Nhập từ (các từ) vào cột Stop word .
 4. Nhấn nút Save items để lưu thay đổi.
 5. Bắt đầu quá trình chỉ mục bằng cách nhấn vào đường dẫn trong thông báo trên cùng.

Từ đã được thêm sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm sau khi quá trình chỉ mục hoàn tất.

Chỉnh sửa từ dừng

Để chỉnh sửa tử dừng, làm theo các bước sau:

 1. Đi tới Bảng điều khiển Searchanise > Search & Navigation > Stop words section > General tab .
 2. Nhấn nút Edit stopwords ở góc phải trên cùng.
 3. Nhập sự thay đổi.
 4. Lưu sự thay đổi.
 5. Bắt đầu quá trình chỉ mục bằng cách nhấn vào đường dẫn trong thông báo trên cùng.

Xóa từ dừng

Để xóa từ dừng, làm theo các bước sau:

 1. Đi tới Searchanise control panel > Stop words section > General tab .
 2. Chọn từ dừng bạn muốn xóa.
 3. Nhấn nút đã xuất hiện Delete selected .
 4. Xác nhận việc xóa.
 5. Bắt đầu quá trình chỉ mục bằng cách nhấn vào đường dẫn trong thông báo trên cùng.

Xuất danh sách từ dừng

Để xuất danh sách từ dừng của bạn, làm theo các bước sau:

 1. Đi tới Bảng điều khiển Searchanise > Search & Navigation > Stop words section > Export/Import tab > Export part .
 2. Nhấn nút Download as CSV .
 3. Chọn thư mục cho tệp đã xuất.

Nhập danh sách từ dừng

Important info

Trước khi nhập, hãy đảm bảo rằng tệp có chứa trường tiêu đề Stop word và giá trị.

Để nhập một danh sách từ dừng, làm theo các bước sau:

 1. Đi tới Bảng điều khiển Searchanise > Search & Navigation > Stop words section > Export/Import tab > Import part .
 2. Chọn CSV Delimiter , được sử dụng trong tệp CSV đã nhập.
 3. Nhấn nút Choose file và chọn tệp để nhập.
 4. Nhấn nút Import . Bạn có thể thấy các giá trị đã nhập ở tab Chung .
 5. Bắt đầu quá trình chỉ mục bằng cách nhấn vào đường dẫn trong thông báo trên cùng.

Từ đã thêm sẽ không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm sau khi quá trình chỉ mục hoàn tất.

Nếu bạn đã nhập sai dữ liệu, bạn có thể dọn dẹp nó .

Tip

Bạn có thể xuất từ dừng trước để nhận được tệp chứa các trường tiêu đề đúng và điền nó cho việc nhập.

Dọn dẹp tất cả từ dừng

 1. Đi tới Bảng điều khiển Searchanise > Search & Navigation > Stop words section .
 2. Chọn hộp kiểm Select all trong tiêu đề của bảng.
 3. Nhấn nút Clean up .
 4. Xác nhận hành động.
 5. Bắt đầu quá trình chỉ mục bằng cách nhấn vào đường dẫn trong thông báo trên cùng.

Đó là tất cả. Sau khi quá trình chỉ mục hoàn tất, tất cả từ dừng sẽ bị xóa và không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.