Nhập Ảnh Sản Phẩm WooCommerce

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Import Export Suite cho WooCommerce plugin, cho phép bạn nhập nhiều ảnh sản phẩm vào cửa hàng WooCommerce. Để khởi chạy plugin, tải về, cài đặt và kích hoạt nó.

Nhập sản phẩm với ảnh

Khi nhập nhiều hình ảnh, sử dụng ký hiệu ống ‘ | ‘ để tách các URL hoặc tên. Trong quá trình nhập, hình ảnh đầu tiên sẽ được lấy làm Product image (Ảnh đại diện), trong khi phần còn lại sẽ được thêm vào Product gallery .

Cột với nhiều hình ảnh sản phẩm

NOTE: Trước khi nhập, mở URL của hình ảnh trong trình duyệt để đảm bảo rằng nó hợp lệ. Nếu hình ảnh hiển thị, bạn có thể sử dụng nó để nhập. Nếu không, URL có thể không đúng định dạng.
Trong trường hợp hình ảnh từ drop box hoặc google drive, hãy chắc chắn rằng URL chỉ định tải hình ảnh xuống hệ thống thay vì chỉ trỏ đến vị trí hình ảnh.

Một khi CSV được chuẩn bị, làm theo Các bước để nhập sản phẩm .

Nhập hình ảnh sản phẩm thông qua thư viện phương tiện

Ví dụ, xem xét sản phẩm Formal shoe , không có hình ảnh sản phẩm. Để nhập hình ảnh sản phẩm thông qua thư viện phương tiện:

  • Tải lên hình ảnh trong Media library từ bảng điều khiển quản trị.
  • Sao chép tên hình ảnh: formal-shoe.jpg .
chi tiết phụ trong thư viện phương tiện
  • Trong tệp CSV nhập, chỉ định tên hình ảnh với sản phẩm tương ứng. Để thêm tên, tiêu đề, mô tả, văn bản thay thế, hoặc bất kỳ chi tiết nào khác vào một hình ảnh, chỉ cần chỉ định chúng trong cột images như hiện dưới đây.
Nội dung liên quan:  Dễ dàng Địa chỉ Thanh toán cho WooCommerce
cột hình ảnh trong csv

Khi nhập thành công, hình ảnh sản phẩm formal-shoe.jpg sẽ được nhập vào trang web.

Nhập hình ảnh sản phẩm từ nhiều cột CSV

Để nhập nhiều hình ảnh sản phẩm từ nhiều cột CSV, ánh xạ Input file columns để tới cột Image/Gallery. Tách các cột bằng ký tự “ | ”. Ví dụ, xem một tệp nhập mẫu với cột: Image1, Image2, and Image3 với các giá trị của nó được hiển thị dưới đây.

hình ảnh từ nhiều cột csv

Để nhập hình ảnh từ các cột này, ánh xạ giá trị cột của chúng vào một cột duy nhất Images/Gallery bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Từ bảng điều khiển WordPress, điều hướng đến WooCommerce > Import Export Suite > Import .
  2. Chọn post typ e là Product .
  3. Chọn advanced là phương pháp nhập. Bạn có thể sử dụng mẫu pre-saved nếu bạn có.
  4. Bây giờ, để nhập nhiều hình ảnh sản phẩm từ nhiều cột, bạn phải ánh xạ Input file columns tới cột ” Images/Gallery ”. Nhấp vào tên cột của {Images/Gallery} và thêm Input file columns . Tách nhiều cột với ký tự “|” và nhấp vào Use expression as value . Điều này sẽ nhập nhiều hình ảnh sản phẩm từ nhiều cột.
ánh xạ hình ảnh của nhiều cột
  1. Chọn nếu cần tùy chọn nhập advanced yêu cầu, cấu hình nhập hàng loạt và lên lịch nhập.
  2. Nhấp vào Import để kết thúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.