Nhận hàng tại cửa hàng

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Nhận hàng tại cửa hàng là phương thức vận chuyển cho phép khách hàng tự đến lấy đơn hàng.

Thiết lập và Cấu hình

Phương thức vận chuyển này phải được thêm vào Shipping zone . Nếu bạn chưa cấu hình Khu vực vận chuyển của mình, vui lòng kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi Thiết lập Khu vực vận chuyển trước khi tiếp tục.

  1. Đi đến WooCommerce > Settings > Shipping > Shipping zones .

2. Nhấp vào nút Edit trên khu vực vận chuyển mà bạn muốn cung cấp phương thức này.

3. Trong khu vực vận chuyển, nhấp vào nút Add shipping method .

4. Sau đó, chọn phương thức vận chuyển và nhấp vào nút Continue .

  • Nhập vào một Name hiển thị cho khách hàng tại trang giỏ hàng và trang thanh toán.
  • Chọn Tax Status để xác định xem thuế có được áp dụng cho Nhận hàng tại cửa hàng Cost không.
    • Mặc định, khi sử dụng nhận hàng tại cửa hàng, thuế căn cứ theo cơ sở lưu trữ sẽ được áp dụng bất kể địa chỉ của khách hàng.
  • Nhập Cost cho tùy chọn này, để được áp dụng cho toàn bộ giỏ hàng.
  • Nhấp vào nút Create để hoàn thành.

Chế độ xem của khách hàng

Khách hàng sống trong khu vực có tùy chọn vận chuyển này có thể lựa chọn tùy chọn này trong giỏ hàng và trong quá trình thanh toán.

Chế độ xem giỏ hàng

Chế độ xem thanh toán

Tùy chỉnh email cho nhận hàng tại cửa hàng

WooCommerce sử dụng dòng chảy đặt hàng tiêu chuẩn khi phương thức vận chuyển nhận hàng tại cửa hàng đã được chọn. Ví dụ, khách hàng nhận được cùng email xác nhận đặt hàng dù họ chọn nhận hàng tại cửa hàng hay phí giao hàng cố định.

Để tạo email tùy chỉnh, hãy sử dụng hướng dẫn Cách thêm email WooCommerce tùy chỉnh .

Note: Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi .

Vô hiệu hóa thuế địa phương khi sử dụng nhận hàng tại cửa hàng

Vô hiệu hóa thuế địa phương khi sử dụng nhận hàng tại cửa hàng

Note: Nhận hàng tại cửa hàng tính thuế dựa trên store location cơ sở của bạn theo mặc định, và không phải địa chỉ của khách hàng.

Để vô hiệu hóa việc tính toán thuế địa phương cho Nhận hàng tại cửa hàng, thêm đoạn mã này vào cuối tệp functions.php của chủ đề của bạn:

add_filter( 'woocommerce_apply_base_tax_for_local_pickup', '__return_false' );

Thuế thông thường sẽ được sử dụng khi chọn nhận hàng tại cửa hàng, thay vì thuế địa phương.

Note: Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi .

Thay đổi vị trí cho thuế địa phương

Thay đổi vị trí cho thuế địa phương

Để tính thuế địa phương dựa trên mã bưu điện và thành phố cho Nhận hàng tại cửa hàng, bạn cần xác định thành phố và mã bưu điện cơ sở của cửa hàng bằng cách sử dụng mã này:

Leave a Reply

Your email address will not be published.