Miễn phí vận chuyển

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

Miễn phí vận chuyển là một cách tuyệt vời để khuyến khích khách hàng mua sắm nhiều hơn. Ví dụ, cung cấp vận chuyển miễn phí cho đơn hàng trên 100 đô.

Cài đặt và cấu hình

Phương thức vận chuyển này phải được thêm vào a Shipping zone . Nếu bạn chưa cấu hình các vùng vận chuyển của mình, vui lòng kiểm tra hướng dẫn của chúng tôi Cài đặt vùng vận chuyển trước khi tiến hành.

 1. Đi tới WooCommerce > Settings > Shipping > Shipping zones .

2. Nhấp vào nút Edit trên vùng vận chuyển mà bạn muốn cung cấp phương thức này.

3. Trong vùng vận chuyển, nhấp vào nút Add shipping method .

4. Sau đó, chọn phương thức vận chuyển và nhấp vào nút Continue .

5. Nhập a Name hiển thị cho khách hàng trong trang giỏ hàng và thanh toán.

6. Trong Free shipping requires , bạn có thể chọn yêu cầu để cung cấp vận chuyển miễn phí:

 • No requirement — Vận chuyển miễn phí được cung cấp cho tất cả khách hàng
 • A valid free shipping coupon — Vận chuyển miễn phí có sẵn nếu khách hàng sử dụng phiếu giảm giá cung cấp vận chuyển miễn phí (xem phía dưới: Tạo phiếu giảm giá Vận chuyển miễn phí ).
 • A minimum order amount — Vận chuyển miễn phí chỉ có sẵn nếu số tiền tối thiểu được chi tiêu. Đặt số tiền này trong trường Minimum Order Amount , sẽ xuất hiện nếu bạn chọn tùy chọn này.
 • A minimum order amount OR a coupon — Vận chuyển miễn phí có sẵn nếu số tiền tối thiểu được chi tiêu hoặc khách hàng sử dụng phiếu giảm giá cung cấp vận chuyển miễn phí.
 • A minimum order amount AND a coupon — Miễn phí vận chuyển được cung cấp chỉ khi số tiền tối thiểu được chi tiêu khách hàng sử dụng phiếu giảm giá cung cấp vận chuyển miễn phí.

7. Khi bất kỳ Minimum order amount tùy chọn nào được chọn, hộp kiểm thêm sẽ xuất hiện: Apply minimum order rule before coupon discount .

 • Nếu hộp là không được kiểm tra , số tiền đơn hàng after một phiếu giảm giá sẽ được so sánh với Số tiền đơn hàng tối thiểu để xác định xem có nên cung cấp Vận chuyển miễn phí hay không.
 • Nếu hộp là đã được kiểm tra , thì số tiền đơn hàng before một phiếu giảm giá sẽ được sử dụng thay thế.
 • Nhấp vào nút Create để hoàn tất.

Ví dụ: Phiếu giảm giá và Số tiền đơn hàng tối thiểu

Bạn đã đặt 20 đô là số tiền đơn hàng tối thiểu để đủ điều kiện vận chuyển miễn phí, khách hàng của bạn có 1 sản phẩm trị giá 25 đô trong giỏ hàng, và họ cũng có một phiếu giảm giá giảm 10 đô:

 • Nếu “Áp dụng quy tắc đơn hàng tối thiểu trước khi giảm giá phiếu giảm giá” là unchecked — Số tiền đơn hàng là $25 – $10 = $15. Khách hàng sẽ không nhận được vận chuyển miễn phí theo qui tắc số tiền đơn hàng tối thiểu.
 • Nếu “Áp dụng quy tắc đơn hàng tối thiểu trước khi giảm giá phiếu giảm giá” là checked — Số tiền đơn hàng là $25 và giảm giá 10 đô bị bỏ qua. Khách hàng sẽ nhận được vận chuyển miễn phí theo qui tắc số tiền đơn hàng tối thiểu. Phiếu giảm giá vẫn sẽ được áp dụng.

Tạo phiếu giảm giá vận chuyển miễn phí

1. Create a coupon.

 • Go to WooCommerce > Coupons .
 • Select Add Coupon .
 • Select Cho phép giao hàng miễn phí.
 • Publish .

Thông tin thêm tại: ( Quản lý Phiếu giảm giá ).

2. Enable free shipping for coupons.

 • Go to vùng giao hàng nơi bạn đã thêm phương thức giao hàng miễn phí trong bước trước .
 • Click phương thức giao hàng miễn phí
 • Select lựa chọn A valid free shipping coupon từ dropdown.

Khách hàng bây giờ có thể sử dụng phiếu giảm giá để nhận vận chuyển miễn phí.

Tùy chọn nâng cao

Note: Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn không quen với mã/tệp mẫu và giải quyết xung đột tiềm năng, liên hệ một Chuyên gia Woo .

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa vận chuyển miễn phí thông qua Hooks

Phương thức vận chuyển miễn phí có một hàm is_available mà có thể được bắt vào:

return apply_filters( 'woocommerce_shipping_' . $this->id . '_is_available', $is_available );

Điều này có nghĩa là bạn có thể dùng add_filter() trên woocommerce_shipping_free_shipping_is_available và trả về đúng hoặc sai.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào tôi có thể thiết lập vận chuyển miễn phí với đơn hàng trên ___ ?

Bạn cần phải thiết lập ít nhất một Vùng vận chuyển. Thêm tại: Thiết lập vùng vận chuyển . Sau đó theo các bước ở trên trong Cài đặt và Cấu hình: trong dropdown Free shipping requires , chọn A minimum order amount từ dropdown, và sau đó nhập số tiền (ví dụ: $25 hoặc bất kỳ số tiền nào bạn muốn) vào trường Minimum Order Amount .

Làm cách nào để ẩn các phương thức vận chuyển khác khi có vận chuyển miễn phí?

Hành vi mặc định của WooCommerce là hiển thị tất cả các phương thức vận chuyển hợp lệ từ vùng vận chuyển phù hợp với địa chỉ đã cho. Nếu bạn muốn buộc “Vận chuyển miễn phí” là lựa chọn duy nhất dành cho khách hàng đủ điều kiện, bạn có thể sử dụng tiện ích mở rộng Conditional Shipping và Payments để ẩn phương thức vận chuyển khi giỏ hàng đạt một số tiền tối thiểu hoặc nếu nó chứa sản phẩm từ hạng mục vận chuyển cụ thể lớp phí vận chuyển .

Leave a Reply

Your email address will not be published.