Membership Suite cho WooCommerce – Chuyển đổi cấp bậc

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Sử dụng tính năng Chuyển đổi cấp bậc, thành viên có thể được chuyển từ cấp thấp hơn đến cấp cao hơn mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Bạn có thể đặt một số tiêu chí cho mỗi kế hoạch thành viên cho Chuyển đổi cấp bậc. Nếu thành viên đáp ứng các tiêu chí cho kế hoạch thành viên cấp cao hơn, họ sẽ tự động được Nâng cấp lên cấp đó và thời hạn thành viên của họ sẽ được kéo dài thêm một chu kỳ.

Lưu các giá trị trong tiêu chí chỉ được xem xét cho chu kỳ thành viên hiện tại và một khi thành viên được chuyển đổi sang cấp mới, các giá trị sẽ được tự động đặt lại và các giá trị sẽ được ghi lại từ đầu.

Cài đặt

Để thiết lập Chuyển đổi cấp bậc, hãy đi đến “WooCommerce > Membership Suite > Settings > Tier Switching”

Note: Chuyển đổi cấp bậc sẽ không được hiển thị nếu tùy chọn “Allow Multiple Memberships Per User” ( “WooCommerce > Membership Suite > Settings > General > General Settings” ) được kích hoạt. nghĩa là Chuyển đổi cấp Bậc chỉ hoạt động nếu thành viên chỉ có một kế hoạch thành viên.

Chọn “Enable Tier Switching” để kích hoạt chuyển đổi cấp.

Trong tùy chọn “Tier Switching Mode” , chọn “Maximum level” nếu cấp cần được chuyển đổi sang mức độ cao nhất có thể dựa trên tiêu chí đạt được. Chọn “Step by step” nếu cấp cần được chuyển đổi lên hoặc xuống một cấp.

Nội dung liên quan:  Bank of America

Trong tùy chọn “Activate Tier Upgrade” , chọn “Immediately when criteria is satisfied” nếu bạn muốn thành viên được chuyển đổi sang cấp cao hơn ngay khi họ đạt đủ tiêu chí cho kế hoạch thành viên. Chọn “After current membership expiry” nếu bạn muốn thành viên chỉ được chuyển đổi sang cấp cao hơn sau khi chu kỳ thành viên hiện tại kết thúc.

Tier Switching Criteria

Tiêu chí phải được đặt cho mỗi kế hoạch thành viên. Các kế hoạch được sắp xếp dựa trên ưu tiên trong “WooCommerce > Membership Suite > Plans” . Càng ưu tiên cao, nghĩa là kế hoạch cấp cao hơn và càng ưu tiên thấp, nghĩa là kế hoạch cấp thấp hơn.

Nhấp vào Tiêu chí cho kế hoạch tương ứng.

Để kích hoạt tiêu chí, chọn “Active” .

Nhấp vào nút “Set Criteria” để đặt tiêu chí cho kế hoạch thành viên.

Trong tùy chọn “Purchase History During Current Membership” , chọn “Number of products to be purchased” nếu bạn muốn đặt tiêu chí dựa trên số lượng sản phẩm đã mua. Chọn “Total amount to be spent” nếu bạn muốn đặt tiêu chí dựa trên tổng số tiền mà thành viên đã chi tiêu trên trang web. Chọn “Number of orders to be placed” nếu bạn muốn đặt tiêu chí dựa trên số đơn hàng của thành viên.

Dựa trên lựa chọn của bạn, đặt số lượng mua / tổng số tiền / số đơn hàng trong tùy chọn “Quantity to be Purchased”/”Amount to be Spent”/”Order Count” tương ứng.

Nội dung liên quan:  Thay đổi địa chỉ email PayPal với các đăng ký hiện tại

Sử dụng các nút AND và OR, bạn có thể tạo nhiều tiêu chí và người dùng đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong các sự kết hợp OR sẽ đủ điều kiện để chuyển đổi sang kế hoạch mới.

Workflow

Thành viên có thể xem tiêu chí để đạt đến kế hoạch thành viên cấp cao hơn và tiêu chí để duy trì kế hoạch thành viên hiện tại của họ trong “My Account Page > Memberships” của họ. Dựa trên lịch sử mua hàng của họ, các giá trị tiêu chí đã được thiết lập sẽ được cập nhật để thành viên có thể dễ dàng theo dõi và cố gắng đạt được tiêu chí đã đặt.

Note: Cron để kiểm tra tiêu chí đã được đặt là “5 minutes” . Vì vậy, ngay cả khi thành viên đã đạt tiêu chí, có thể có sự chậm trễ đến 5 phút để chuyển đổi cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.