Khối Bán kèm sản phẩm

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments

Khối Bán kèm sản phẩm được bao gồm trong Khối giỏ hàng cho WooCommerce Blocks 8.6.0 hoặc cao hơn.

Cài đặt

Việc thêm Khối giỏ hàng vào một trang là tất cả những gì cần để cài đặt Khối Bán kèm sản phẩm lần đầu.

Nếu bạn muốn xóa Khối Bán kèm sản phẩm, nó có thể được thêm lại sau làm khối con của Khối giỏ hàng .

Cấu hình

Từ cài đặt Khối trên thanh bên, người bán có thể cấu hình bao nhiêu sản phẩm Bán kèm nên được hiển thị trên trang Giỏ hàng bằng cách sử dụng thanh trượt. Người bán có thể chọn giữa 1 và 6 sản phẩm hiển thị.

Câu hỏi thường gặp

Sản phẩm nào được hỗ trợ bởi Khối Bán kèm sản phẩm?

Khối Bán kèm sản phẩm hỗ trợ tất cả các sản phẩm, dù đó là sản phẩm đơn giản, sản phẩm ảo, hay sản phẩm affiliate.

Logic của Khối Bán kèm sản phẩm có giống với logic của các sản phẩm bán kèm xuất hiện trong giỏ hàng dựa trên shortcode không?

Có, logic là giống nhau. Cả Khối Bán kèm sản phẩm và sản phẩm bán kèm của giỏ hàng dựa trên mã ngắn đều lấy sản phẩm của họ bằng cách sử dụng get_cross_sells() function từ WooCommerce. Theo cách này, chúng hoạt động giống nhau.

Một khách hàng báo cáo rằng họ không thể xóa Khối Bán kèm sản phẩm khỏi Khối Giỏ hàng. Điều này có đúng không?

Khối Bán kèm sản phẩm có hai khối con: Khối tiêu đề và Khối sản phẩm Bán kèm.

Nếu khách hàng có thể xóa khối tiêu đề và khối sản phẩm Bán kèm, một Khối Bán kèm trống sẽ còn lại trên trang web. Điều này dẫn đến việc khách hàng không thể thêm lại Khối Bán kèm sản phẩm một lần nữa. Để tránh điều này, Khối sản phẩm Bán kèm đã bị khóa và không thể bị xóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.