Hướng dẫn Email Theo dõi

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Hướng dẫn Email Theo dõi

WooCommerce Theo dõi là một phần mở rộng cao cấp. Dưới đây là danh sách dài các hướng dẫn để thiết lập các email dựa trên các khách hàng khác nhau và các kịch bản cửa hàng.

Kịch bản Liên kết đến Hướng dẫn
Các khoản thanh toán thất bại hoặc trạng thái đơn hàng đang chờ xử lý Đọc hướng dẫn
Đang tạm dừng đăng ký hoặc thanh toán đăng ký thất bại Đọc hướng dẫn
Trước khi đăng ký hiện có hết hạn Đọc hướng dẫn
Sau khi khách hàng sử dụng một phiếu giảm giá Đọc hướng dẫn
Sau khi hoàn tất một đơn đặt hàng Đọc hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published.