Hooks

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Hooks giúp bạn sử dụng chức năng của plugin trong mã của riêng bạn.

Ví dụ, không phải tất cả các chủ đề đều tuân theo quy ước của WooCommerce. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng hooks như pmw_print_product_data_layer_script_by_product hook để thêm chi tiết sản phẩm vào data layer.

Thêm chi tiết sản phẩm vào data layer

Hook này thêm chi tiết sản phẩm vào data layer của Pixel Manager. Sử dụng nó trong tệp mẫu sản phẩm của bạn.

Kiến trúc này hữu ích vì nó cho phép thêm chi tiết sản phẩm vào data layer chỉ khi sản phẩm được hiển thị và hoạt động rất tốt với các plugin caching.

product-template.phpdo_action('pmw_print_product_data_layer_script_by_product', PRODUCT_OBJECT);
product-template.phpdo_action('pmw_print_product_data_layer_script_by_product_id', YOUR_PRODUCT_ID);

Leave a Reply

Your email address will not be published.