Hiển thị liên kết lưu trữ thuộc tính sản phẩm

Linh Dinh March 8, 2024 No Comments

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với việc lập trình và giải quyết các xung đột tiềm ẩn, hãy chọn một Chuyên viên WooExpert hoặc Nhà phát triển để được trợ giúp. Chúng tôi không có khả năng cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn sẽ cần thêm đoạn mã này vào tệp functions.php của child theme hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, như plugin Đoạn mã . Xin đừng thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của theme mẹ vì nó sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật theme.

Hiển thị liên kết lưu trữ thuộc tính sản phẩm

Hiển thị liên kết lưu trữ thuộc tính sản phẩm WooCommerce trên trang sản phẩm, ngay dưới nút thêm vào giỏ hàng.

Cũng nhớ thêm tiền tố pa_ vào thuộc tính. Một ví dụ sẽ là: pa_color — hoặc nó sẽ không hoạt động.Nếu bạn muốn hiển thị điều này trên trang lưu trữ, thay thế add_action( 'woocommerce_product_meta_end', 'wc_show_attribute_links' ); bằng móc sau: add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'wc_show_attribute_links' );

Leave a Reply

Your email address will not be published.