Giá Giỏ hàng cho WooCommerce

Linh Dinh March 6, 2024 No Comments

Giá giỏ hàng cho WooCommerce cung cấp cơ hội cung cấp giảm giá đặc biệt hoặc thu thêm phí từ khách hàng dựa trên điều kiện giỏ hàng. Tiện ích mở rộng hỗ trợ đến 6 loại điều kiện giá giỏ hàng. Những điều kiện này cung cấp các ưu đãi đặc biệt hoặc thu phí thêm dựa trên số lượng giỏ hàng, tổng giỏ hàng, sản phẩm có sẵn trong giỏ hàng, vai trò của người dùng đã đăng ký và người dùng khách. Hơn nữa, bạn có thể thu phí hoặc cung cấp giảm giá trong số lượng cố định hoặc phần trăm của tổng giỏ hàng.

Cài đặt

Sau khi tải xuống plugin từ WooCommerce, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để cài đặt & kích hoạt plugin.

 • Đăng nhập vào bảng điều khiển tài khoản Woo.com của bạn.
 • Điều hướng đến Plugins > Thêm Mới.
 • Nhấp vào nút Tải lên Plugin ở đầu màn hình.
 • Tải lên cart-pricing-woocommerce.zip file bạn đã tải xuống từ bảng điều khiển Woo.com.
 • Cài đặt và Kích hoạt plugin.

Thiết lập và Cấu hình

Làm thế nào để thiết lập Giá giỏ hàng cho WooCommerce

Sau khi cài đặt & kích hoạt Tiện ích mở rộng Đăng ký Thông minh cho WooCommerce, vui lòng tìm Cart Pricing menu trong menu quản trị.

 • Bộ quy tắc Giá Giỏ hàng
 • Cài đặt Chung

Bộ quy tắc Giá Giỏ hàng

Các nhà buôn có thể tạo không giới hạn quy tắc để áp dụng nhiều giá giỏ hàng (giảm giá hoặc phí thêm). Tiện ích mở rộng hỗ trợ đến sáu loại điều kiện giỏ hàng để áp dụng giá giỏ hàng (giảm giá hoặc phí thêm) vào giỏ hàng. ví dụ.

Giá cho Số lượng Giỏ hàng

Có thể áp dụng giá dựa trên số lượng mặt hàng trong giỏ hàng bằng cách chọn Cart Pricing Rule set Type như Price For Cart Quantity cho tổng số lượng mặt hàng giỏ hàng. Cart Prices By Quantity: Nó hỗ trợ ba loại để so sánh số lượng mặt hàng giỏ hàng. tức là

 • Cart Items quantity greater than: Nếu số này lớn hơn số lượng mặt hàng giỏ hàng thì quy tắc sẽ được áp dụng.
 • Cart Items quantity less than: Nếu số này nhỏ hơn số lượng mặt hàng giỏ hàng thì quy tắc sẽ được áp dụng.
 • Cart Items quantity equal to: Nếu số này bằng với số lượng mặt hàng giỏ hàng thì quy tắc sẽ được áp dụng.

Price Type: Chọn loại giá, giá quy tắc áp dụng vào giỏ hàng phải là Discount hoặc Extra Fees . Price Amount: Nhập số tiền giá quy tắc. Price Title: Nhập tiêu đề giá quy tắc, nó sẽ hiển thị trên bảng giá giỏ hàng trước khi áp dụng giá, đảm bảo tên tiêu đề này phải là duy nhất cho tất cả các quy tắc. Hai quy tắc có cùng tiêu đề giá sẽ không được áp dụng cùng một lúc. Enable Tax: Nếu bạn muốn áp dụng thuế vào giá giỏ hàng, bạn có thể bật chức năng này. Tax Class: Chọn lớp thuế nếu bạn đã kích hoạt thuế cho giá giỏ hàng. Price Message: Nó xuất hiện phía trên giỏ hàng dưới dạng thông báo khi một quy tắc được áp dụng, để trống nếu bạn không muốn hiển thị thông báo. Rule-set Priority: Được sử dụng để thay đổi số thứ tự của bộ quy tắc giá giỏ hàng cho việc sắp xếp.

Giá cho Tổng Giỏ hàng

Có thể áp dụng phí thêm hoặc giảm giá vào giỏ hàng dựa trên tổng số tiền giỏ hàng. Cart Price For Subtotal: Nó hỗ trợ ba loại để so sánh tổng giỏ hàng. tức là

 • Cart Subtotal greater than: Nếu số tiền này lớn hơn tổng giỏ hàng thì quy tắc sẽ được áp dụng.
 • Cart Subtotal less than: Nếu số tiền này nhỏ hơn tổng giỏ hàng thì quy tắc sẽ được áp dụng.
 • Cart Subtotal equal to: Nếu số tiền này bằng với tổng giỏ hàng thì quy tắc sẽ được áp dụng.

Các trường tuỳ chọn còn lại được mô tả ở trên.

Giá cho Sản phẩm cụ thể

Cung cấp giảm giá cho khách hàng mua thường xuyên cùng hoặc thu phí thêm cho một gói mua hàng bằng cách tạo quy tắc với Price For Specific Products . Choose Products: Chọn các sản phẩm bạn muốn tạo quy tắc cho. Logical Condition: Nếu điều này được bật thì quy tắc sẽ được áp dụng khi tất cả các mặt hàng được chọn đều có sẵn trong giỏ hàng. Tuy nhiên, nếu điều này không được bật, quy tắc sẽ được áp dụng một trong số các sản phẩm có sẵn trong giỏ hàng.Các trường tuỳ chọn còn lại được mô tả ở trên.

Giá cho Khách hàng & Vai trò người dùng

Nếu bạn muốn cung cấp giảm giá hoặc thu phí thêm cho khách hàng cụ thể hoặc vai trò người dùng. Bạn có thể tạo quy tắc giá giỏ hàng cho khách hàng & vai trò người dùng đã đăng ký. Bằng cách này, các ưu đãi có thể được đưa ra cho các khách hàng cá nhân hoặc trong nhóm. Cart Price For Customers: Tại đây, bạn có thể tìm kiếm & chọn các khách hàng cá nhân theo ý của bạn muốn áp dụng quy tắc cho. Cart Price For Roles: Bạn có thể chọn các vai trò người dùng cụ thể để gán giá cho khách hàng theo nhóm.

Giá cho Người dùng Khách

Tạo quy tắc cho người dùng khách bằng cách chọn Cart Pricing Rule set Type như Price For Guest Customers để áp dụng giá (giảm giá hoặc phí thêm) vào giỏ hàng cho người dùng khách. Các trường còn lại được mô tả ở trên trong các phần giá giỏ hàng theo số lượng. Các trường tuỳ chọn còn lại được mô tả ở trên.

Giá cho Danh mục

Bạn có thể áp dụng giá cho sản phẩm dựa trên các danh mục có sẵn trong giỏ hàng. Chọn loại bộ quy tắc giá giỏ hàng để Price For Categories để tạo quy tắc cho danh mục. Choose Categories: Chọn các danh mục sản phẩm bạn muốn tạo quy tắc cho. Logical Condition: Nếu điều này được bật thì quy tắc sẽ được áp dụng khi ít nhất một mặt hàng từ mỗi danh mục có sẵn trong giỏ hàng. Tuy nhiên, nếu điều này không được bật, quy tắc sẽ được áp dụng một trong số các mục của danh mục sản phẩm có sẵn trong giỏ hàng.Các trường tuỳ chọn còn lại được mô tả ở trên.

Chế độ xem Giỏ hàng phía người dùng

Leave a Reply

Your email address will not be published.