File Upload cho WooCommerce

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments

Cài đặt

 1. Tải xuống tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin.
 3. Với tệp bạn đã tải xuống trong bước 1, Choose File .
 4. Install Now Activate Plugin.

Thêm thông tin tại Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Phần mở rộng .

Cài đặt và cấu hình

Một khi tiện ích mở rộng được cài đặt và kích hoạt, bạn có thể tạo và truy cập quy định dưới WooCommerce > Upload Files. Cài đặt plugin chung có thể được truy cập từ WooCommerce > Settings > Upload Files tab.

Tạo tệp tải lên mới

Tiện ích mở rộng cho phép bạn tạo nhiều quy tắc để kích hoạt tùy chọn tải tệp lên cho các sản phẩm, danh mục, vai trò người dùng, trạng thái đơn hàng và nhiều hơn nữa. Khi tạo một quy tắc tải lên tệp mới, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn sau:

 • Rule priority – Đặt ưu tiên quy tắc nơi 1 là ưu tiên cao nhất và 100 là thấp nhất.
 • General settings – các tùy chọn sau đây có sẵn :
  • Kích hoạt quy tắc
  • Thêm tiêu đề quy tắc để tham khảo tương lai
  • Kích hoạt mô tả để thêm hướng dẫn tải tệp lên
  • Thêm định dạng tệp được phép, cách nhau bằng dấu phẩy
 • File Size Restrictions – Khi cho phép tải lên nhiều tệp, bạn có thể thêm hạn chế kích thước tệp tổng hợp.
 • User Roles Restrictions: Tùy chọn hiển thị nút tải tệp lên cho cụ thể chỉ hiển thị nút tải tệp lên cho tất cả người dùng.
 • File Upload Message (Customer): Bạn có thể kích hoạt tùy chọn này để hiển thị hộp mô tả để khách hàng có thể thêm ghi chú khi tải tệp lên. Tùy chỉnh tiêu đề và giới hạn số ký tự tối đa cho mô tả.
 • Privacy Policy: Hiển thị hộp kiểm chính sách bảo mật khi người dùng tải tệp lên. Thêm một thông điệp tùy chỉnh và liên kết đến trang chính sách bảo mật để duy trì tuân thủ GDPR. Hộp kiểm xuất hiện khi tệp được tải lên.
 • Display File Upload: Khi tạo quy tắc, bạn có thể chọn kích hoạt nút tải tệp lên trên trang sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán. Bạn cũng có thể thêm giới hạn tải tệp tối đa cho mỗi trang. Tiện ích mở rộng cung cấp 3 vị trí tải tệp mặc định trên trang giỏ hàng cùng với short-code để hiển thị nó ở bất kỳ đâu trên trang giỏ hàng.
 • File visibility After upload: Một khi tệp được tải lên, bạn có thể chọn hiển thị tệp trên Trang Giỏ Hàng & Thanh Toán, Cảm ơn và Trang Chi Tiết Đơn Hàng. Ngoài ra, bạn có thể cho phép người dùng chỉnh sửa (xóa hoặc tải lên tệp mới) tệp từ trang “Tài Khoản Của Tôi” cho trạng thái đơn hàng cụ thể.
 • Additional Fee: Bạn có thể tính phí riêng cho tải tệp sản phẩm, giỏ hàng và trang thanh toán. Khi thiết lập phí tải tệp bổ sung, bạn có thể:
  • Tính phí theo số tiền cố định hoặc phần trăm
  • Tính phí đơn hoặc mỗi tệp khi nhiều tệp được tải lên
 • Mandatory Files: Bạn có thể bắt buộc trường tải tệp, yêu cầu khách hàng tải lên số tệp tối thiểu để hoàn tất thanh toán.

Tùy chỉnh Thông báo Lỗi:

Bạn có thể tùy chỉnh biểu tượng tải tệp lên bằng cách thêm URL biểu tượng trực tiếp. Ngoài ra, bạn cũng có thể tùy chỉnh thông báo lỗi cho tệp bắt buộc, kích thước, định dạng và nhiều hơn nữa. Trong khi soạn thảo thông báo lỗi, bạn có thể truy cập các biến có sẵn bằng cách di chuyển chuột qua biểu tượng “?”.

Tùy chỉnh Cài đặt Kiểu:

Mặc định, tiện ích mở rộng kế thừa layout tiêu chuẩn của theme. Tuy nhiên,  quản trị cửa hàng có thể tùy chỉnh các tùy chọn kiểu tải tệp lên cho các Trang Sản phẩm, Giỏ hàng, Thanh toán và Trang Chi tiết Đơn hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.