eWAY Cổng thanh toán chia sẻ

Linh Dinh March 11, 2024 No Comments
<?php // Tiêu đề trang, được hiển thị dưới dạng tiêu đề của trình duyệt add_filter( ‘eway_shared_page_tite’, ‘woocommerce_eway_page_title’ ); function woocommerce_eway_page_title() { return __( ‘Tiêu đề mới của tôi’, ‘woocommerce’ ); } // Tên công ty, tên của công ty mà khách hàng đang mua hàng add_filter( ‘eway_shared_company_name’, ‘woocommerce_eway_company_name’ ); function woocommerce_eway_company_name() { return __( ‘Công ty của tôi’, ‘woocommerce’ ); } // Mô tả, được hiển thị phía trên chi tiết giao dịch add_filter( ‘eway_shared_page_description’, ‘woocommerce_eway_description’ ); function woocommerce_eway_description() { return __( ‘Mô tả mới của tôi’, ‘woocommerce’ ); } // Chân trang, được hiển thị dưới chi tiết giao dịch add_filter( ‘eway_shared_page_footer’, ‘woocommerce_eway_footer’ ); function woocommerce_eway_footer() { return __( ‘Văn bản mới dưới chân trang’, ‘woocommerce’ ); } // Ngôn ngữ, để hiển thị trang trong một ngôn ngữ khác, sử dụng bất kỳ mã ngôn ngữ sau: EN, ES, FR, DE, NL add_filter( ‘eway_shared_language’, ‘woocommerce_eway_language’ ); function woocommerce_eway_language() { return “EN”; } // Logo công ty, url đầy đủ an toàn đến logo công ty của bạn, phải là https, bị hạn chế đến 960px X 65px. add_filter( ‘eway_shared_company_logo’, ‘woocommerce_eway_logo’ ); function woocommerce_eway_logo() { return “https://www.example.com/images/logo.png”; } // Biểu ngữ trang, đây được hiển thị ngay dưới logo công ty, phải là https, bị hạn chế đến 960px X 65px. add_filter( ‘eway_shared_page_banner’, ‘woocommerce_eway_banner’ ); function woocommerce_eway_banner() { return “https://www.example.com/images/logo.png”; } // Cho phép khách hàng chỉnh sửa chi tiết khách hàng trên trang thanh toán eWAY add_filter( ‘eway_shared_modifiable_customer_details’, ‘woocommerce_eway_modify_customer’ ); function woocommerce_eway_modify_customer() { return “True”; } ?>

Leave a Reply

Your email address will not be published.