Đoạn mã

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Sử dụng những đoạn mã này để tùy chỉnh giao diện và chức năng của WooCommerce Gift Cards.

Để sử dụng một đoạn mã PHP, tải file liên kết và kích hoạt nó như cách bạn làm với bất kỳ plugin nào khác. Hoặc, sao chép mã chứa trong đoạn con tệp functions.php của chủ đề.

Note : Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh theo Điều khoản Hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn cần tùy chỉnh một đoạn mã, hoặc mở rộng chức năng của nó, hãy tìm kiếm hỗ trợ từ một Nhà phát triển WordPress/WooCommerce chuyên nghiệp. Chúng tôi rất khuyến khích Codeable , hoặc một Chuyên viên WooCertified .

Đoạn mã

Cài đặt một ngày/giờ giao hàng cố định cho thẻ quà tặng

Thẻ quà tặng theo lịch trình sẽ được giao vào cùng thời điểm mà chúng được thêm vào giỏ hàng. Ví dụ, một thẻ quà tặng được mua vào ngày 15 tháng 11, 14:00, và dự kiến sẽ được giao vào ngày 1 tháng 12, sẽ được giao vào ngày 1 tháng 12 khoảng 14.00.

Sử dụng đoạn mã sau để đặt một thời gian tùy chỉnh (giờ, phút) để giao tất cả các thẻ quà tặng được lên lịch giao trong một ngày nhất định:

Xem trên Github

Xóa bỏ biểu mẫu “Có một thẻ quà tặng?” từ trang giỏ hàng và trang thanh toán

Sử dụng đoạn mã sau:

Xem trên Github

Nếu cần, bạn cũng có thể sử dụng form nhập mã phiếu giảm giá đã có để áp dụng mã thẻ quà tặng. Chức năng này có sẵn như một plugin tính năng miễn phí .

Xóa khoảng thời gian chọn từ biểu mẫu sản phẩm thẻ quà tặng

Trường giao hàng của khoảng thời gian chọn được đặt thành Now theo mặc định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.