Đăng nhập & Mua hàng như Khách hàng

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Tiện ích mở rộng này cho phép quản trị viên cửa hàng đăng nhập và mua hàng như khách hàng.

Cài đặt

  1. Tải xuống file .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với file bạn đã tải xuống với Choose File .
  3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Thiết lập và Cấu hình

Một khi plugin được cài đặt và kích hoạt, bạn sẽ thấy một mục menu mới trong Bảng điều khiển Admin WordPress > WooCommerce > Settings > Shop as customer . Kích hoạt tiện ích mở rộng và tùy chỉnh các cài đặt khác để thiết lập plugin.

Cách sử dụng:

Một khi tiện ích mở rộng được cài đặt, đi đến WooCommerce > Settings >  Shop as customer tab. Ở đây bạn có thể,

  • Kích hoạt tính năng đăng nhập như khách hàng
  • Kích hoạt ghi lại lịch sử đăng nhập
  • Tùy chỉnh văn bản nút chuyển đổi

Sau khi cấu hình tiện ích mở rộng, đăng nhập như admin và truy cập giao diện người dùng, bạn sẽ thấy một mục mới “Chuyển đổi thành Khách hàng” trong thanh tiêu đề quản trị dưới menu hình ảnh hồ sơ. Nhấp vào “Chuyển đổi thành khách hàng” sẽ mở popup cho phép bạn đăng nhập như bất kỳ khách hàng nào.

Nội dung liên quan:  Hiển thị trọng lượng sản phẩm trên các trang lưu trữ

Lịch sử đăng nhập của quản trị viên:

Bạn có thể bật/tắt lịch sử đăng nhập của quản trị viên từ tab cài đặt chung của tiện ích mở rộng. Nhấp vào “Lịch sử đăng nhập của quản trị viên” để xem các bản ghi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.