Collab Cart cho WooCommerce

Linh Dinh March 7, 2024 No Comments

Collab Cart for WooCommerce cho phép người dùng cửa hàng WooCommerce của bạn tham gia mua hàng theo nhóm. Tài liệu này giúp bạn với từng bước cấu hình.

Cài đặt

 1. Download tập tin .zip từ WooCommerce account của bạn.
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tập tin bạn đã tải về với Choose File .
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin có sẵn tại: Install and Activate Plugins/Extensions .

Sử dụng

Vai trò

 • Người quản lý giỏ hàng – người dùng đã tạo giỏ hàng chia sẻ
 • Người đóng góp vào giỏ hàng – người dùng đóng góp vào giỏ hàng

Người dùng có thể tạo hoặc thêm vào giỏ hàng chia sẻ từ Cart page hoặc Single product page . Người dùng tạo giỏ hàng chia sẻ trở thành người quản lý giỏ hàng. Một người dùng trở thành người đóng góp vào giỏ hàng thông qua lời mời của người quản lý giỏ hàng chia sẻ (nhấp vào URL chia sẻ sẽ thêm giỏ hàng chia sẻ vào phần giỏ hàng chia sẻ của người dùng. Người đóng góp giỏ hàng không phải là chủ sở hữu của giỏ hàng chia sẻ). Người quản lý giỏ hàng có thể:

 • xem tất cả các mục và chi tiết của chúng trong giỏ hàng chia sẻ
 • thêm/xóa/chỉnh sửa/khoá mục của mình trong giỏ hàng chia sẻ
 • xóa mục đóng góp trong giỏ hàng chia sẻ
 • chọn mục để thanh toán (độc lập với tài sản lock của mục)
 • thanh toán các mục giỏ hàng chia sẻ đã chọn
 • thay đổi tên/mô tả giỏ hàng
 • thay đổi quyền riêng tư giỏ hàng
 • chia sẻ URL giỏ hàng
 • lưu thay đổi giỏ hàng
 • xóa giỏ hàng

Người đóng góp vào giỏ hàng có thể:

 • xem tất cả các mục và chi tiết của chúng trong giỏ hàng chia sẻ
 • thêm/xóa/chỉnh sửa/khoá mục của mình trong giỏ hàng chia sẻ
 • lưu thay đổi giỏ hàng

Sản phẩm đơn & trang giỏ hàng

Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng chia sẻ từ trang sản phẩm đơn & giỏ hàng.

Trang giỏ hàng

Quy trình người dùng – thêm vào Collab Cart

Hộp thoại Collab Cart

Người dùng có thể chọn thêm vào giỏ hàng hiện tại hoặc tạo giỏ hàng mới.

Trang chỉnh sửa giỏ hàng – quản trị

Quản trị có thể đặt quyền riêng tư cho giỏ hàng chia sẻ. Khi đặt thành Shared , người đóng góp có thể tham gia qua URL giỏ hàng hoặc mạng xã hội. Khi đặt thành Private , người đóng góp mới không còn có thể tham gia, người đóng góp hiện tại vẫn còn. Quản trị có thể xóa người đóng góp hiện tại bằng cách xóa mục của họ.

Trang chỉnh sửa giỏ hàng – người cộng tác

Tài khoản của tôi – Collab Cart

Người dùng có thể truy cập vào giỏ hàng chia sẻ thông qua My Account – Collab Cart trang. Trang này liệt kê tất cả các giỏ hàng chia sẻ mà anh ấy góp phần hoặc là quản trị. Quản trị có thể xóa giỏ hàng của họ từ đây – người đóng góp mất quyền truy cập. Người đóng góp có thể rời khỏi giỏ hàng chia sẻ từ đây, các mục của họ sẽ bị xóa khỏi giỏ hàng chia sẻ khi rời đi.

Video hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published.