Chủ sở hữu trang web có thể tùy chỉnh liên kết liên kết như thế nào?

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Tài liệu này sẽ giải thích cách tùy chỉnh liên kết giới thiệu của liên kết.

https://sandbox.eplugins.org?adi=J0CRFMW

Tại đây, số adi là biến giới thiệu mà chủ sở hữu trang web có thể tùy chỉnh. Đây là một tham số theo dõi hoặc chúng ta có thể xem là một tham số theo dõi được thêm vào liên kết giới thiệu của một liên kết để xác định họ là một liên kết giới thiệu.

J0CRFMW là ID liên kết duy nhất cho một liên kết. ID duy nhất này sẽ được tạo ngẫu nhiên và không thể được tùy chỉnh bởi các liên kết

Leave a Reply

Your email address will not be published.