Chủ đề Thư viện

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Cài đặt

Cài đặt

Để tạo một trang web với Thư viện, bạn cần cài đặt chủ đề Thư viện và plugin WooCommerce.

Tải xuống và cài đặt Thư viện

Tải xuống và cài đặt Thư viện

  1. Đăng nhập vào tài khoản Woo.com của bạn và điều hướng đến Downloads page. Nhấp vào Download Icon để nhận một tệp libreria.zip chủ đề nén trên máy tính của bạn
  2. Từ bảng điều khiển của trang web của bạn, điều hướng đến Appearance > Themes và nhấp vào nút Add New
  3. Nhấp vào nút Upload Theme để tải lên tệp libreria .zip bạn đã tải xuống ở bước 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.