Cập Nhật Số Lượng Giá Đăng Kí cho WooCommerce

Linh Dinh March 6, 2024 No Comments

Cập nhật số lượng giá đăng kí cho Woocommerce là lựa chọn tuyệt vời khi bạn muốn thêm chức năng cập nhật số lượng giá đăng kí vào trang Woocommerce của mình do nó bao gồm các tính năng cơ bản và dễ sử dụng mà bất kì ai cũng có thể sử dụng.

Để kích hoạt chức năng này vào cửa hàng eCommerce trực tuyến của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây.

Step 1:  Install and Configure the plugin

Bước đầu tiên là tải về và kích hoạt phần mềm bổ sung Cập nhật số lượng giá đăng kí cho WooCommerce. Khi bạn kích hoạt phần mềm bổ sung, bạn có thể truy cập phần mềm bổ sung bằng cách điều hướng đến Woocommerce >> Cài đặt >> Đăng Kí.

Cài đặt phần mềm bổ sung dễ dàng truy cập bằng cách nhấp vào liên kết “Cài đặt” trên trang danh sách phần mềm bổ sung.

Step 2:  Enable the setting

Bây giờ là lúc kích hoạt cài đặt phần mềm bổ sung. Điều hướng đến Woocommerce >> Cài đặt >> Đăng kí và kéo xuống đến Bulk Price Updation và kiểm tra xem cài đặt đã được kích hoạt hay chưa.

Theo mặc định, chúng tôi đã kích hoạt cho bạn.

Step 3:  Update the subscription prices in bulk

Bây giờ bạn cần thay đổi giá của sản phẩm đăng kí đã được mua bởi khách hàng của bạn.

Để làm điều này, hãy theo các bước dưới đây:

  • Điều hướng đến danh sách Sản phẩm
  • Chỉnh sửa một sản phẩm đăng kí cụ thể
  • Cập nhật sản phẩm
  • Kiểm tra các đăng kí sau 2 hoặc 3 phút bởi vì hành động sẽ mất thời gian này để kích hoạt.
  • Điều hướng đến Woocommerce >> Đăng kí
  • Bạn sẽ thấy giá đăng kí đã cập nhật thay thế cho giá cũ

Emails

Khách hàng của bạn sẽ nhận được email về giá đăng kí của họ đã được cập nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.