Cài đặt nhiều lần trên một tên miền + PHIÊN (xung đột/chia sẻ phiên giải quyết)

Linh Dinh March 22, 2024 No Comments

Cài đặt nhiều lần trên một tên miền + PHIÊN (xung đột/chia sẻ phiên giải quyết)

Nếu bạn đang chạy nhiều cài đặt của WordPress trên cùng một tên miền, và PHIÊN được chia sẻ giữa các cài đặt của bạn, bạn có thể thêm những điều sau vào tệp wp-config.php của mình để ngăn chặn điều này xảy ra:

nếu (! session_id() ) {session_name( 'PHPSESSID_1' );}

Bạn có thể thay đổi tên thành một cái gì đó duy nhất cho mỗi cài đặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.