Cách sử dụng CHMOD cho thư mục cache

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

Để trình thay đổi kích cỡ hình ảnh có thể hiển thị hình ảnh đã được thay đổi kích cỡ, nó cần có quyền lưu các tệp đã thay đổi kích cỡ vào thư mục cache. Thư mục này nằm trong thư mục theme của bạn, ví dụ: wp-content/themes/freshnews/cache/ . Để cho phép trình thay đổi kích cỡ hình ảnh ghi vào thư mục này, bạn phải sử dụng CHMOD cho thư mục cache.

CHMOD là gì?

CHMOD có nghĩa đơn giản là setting write permission do đó script có thể ghi vào thư mục cache. Chúng tôi cần đặt quyền truy cập là 775.Bạn cần kết nối qua FTP và tìm đến thư mục theme được nêu ở trên. Sau đó bạn sử dụng chương trình FTP của mình để đặt quyền truy cập đặt quyền truy cập thành 775 (hoặc 777 hoặc toàn quyền ghi) cho thư mục cache.

Hướng dẫn

Dưới đây là một số hướng dẫn để giúp bạn chuyển đổi:

Chương trình FTP

Nếu bạn đã cài đặt một chương trình FTP, hãy tìm trong tệp trợ giúp hoặc Google (ví dụ, “cuteftp cách chmod”).

Leave a Reply

Your email address will not be published.