Các Bộ Lọc Có Sẵn Đối Với Bộ Trả Tiền Opayo Woocommerce

Linh Dinh March 1, 2024 No Comments

Cấu hình các trường thẻ tín dụng cho Opayo Direct

Bạn có thể sử dụng bộ lọc woocommerce_sagepaydirect_credit_card_form_fields để chỉnh sửa các trường được sử dụng trên biểu mẫu thẻ tín dụng.

Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các trường với đoạn code này trong tệp functions.php của giao diện của bạn

add_filter( 'woocommerce_sagepaydirect_credit_card_form_fields', 'custom_woocommerce_sagepaydirect_credit_card_form_fields' );
function custom_woocommerce_sagepaydirect_credit_card_form_fields( $fields ) {

$new_fields = array();
$new_fields[] = $fields[‘card-number-field’];
$new_fields[] = $fields[‘card-expiry-field’];
$new_fields[] = $fields[‘card-cvc-field’];
$new_fields[] = $fields[‘card-type-field’];

return $new_fields
}

Được khuyến nghị rằng bạn không nên thay đổi ID hoặc tên trường.

Note: Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/templates và giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các chỉnh sửa theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi .

Phản hồi và yêu cầu tính năng

Đối với phản hồi về cổng Opayo, tài liệu này hoặc đối với yêu cầu tính năng, hãy gửi email đến support@chromeorange.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.