Các Bảng Cơ Sở Dữ Liệu Đã Cài Đặt

Linh Dinh March 20, 2024 No Comments

WooCommerce cài đặt một số bảng tùy chỉnh để lưu trữ dữ liệu của nó trong quá trình cài đặt. Thêm thông tin về các bảng đã cài đặt: https://github.com/woocommerce/woocommerce/wiki/Database-Description

Các bảng có thể được loại bỏ khi gỡ cài đặt WooCommerce, không phải trong quá trình ngưng kích hoạt. Điều này không xảy ra tự động. Để xóa các bảng WooCommerce khỏi cơ sở dữ liệu hoàn toàn, hãy làm theo hướng dẫn tại Gỡ cài đặt WooCommerce .

Note: Khi định rõ tiền tố bảng SQL của WordPress, hãy đảm bảo nó là less than 20 characters . Ngược lại, WooCommerce sẽ không thể tạo tất cả các bảng một cách đúng đắn. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published.