API RESTful cho các Follow-ups

Linh Dinh March 18, 2024 No Comments

API RESTful cho các Follow-ups

Note: Đây là Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/ mẫu và khắc phục các xung đột tiềm ẩn, hãy chọn một WooExpert hoặc Developer để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Một API hoàn toàn RESTful để tương tác với, và lên lịch, email và tweets từ các plugin hoặc dịch vụ của bạn. Vui lòng xem tài liệu về API tại đây . Chúng tôi cũng đã tạo một ví dụ về khách hàng API dựa trên PHP:

Leave a Reply

Your email address will not be published.