Ẩn số lượng sản phẩm con trong lưu trữ sản phẩm

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Ẩn số lượng sản phẩm con trong lưu trữ sản phẩm

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã và cách giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh theo Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Thêm đoạn mã này vào tệp functions.php của chủ đề con hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các hàm tùy chỉnh, như plugin Code snippets . Xin đừng thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của chủ đề gốc vì điều này sẽ bị xoá hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.

Biến đổi từ:

Screen Shot 2013-03-14 at 11.36.21

Sang:

Screen Shot 2013-03-14 at 11.36.13

Leave a Reply

Your email address will not be published.