Ẩn Giá & Cửa Hàng Riêng cho WooCommerce

Linh Dinh March 19, 2024 No Comments

Hướng dẫn Mẫu – Tiện ích mở rộng/Plugin/Bổ sung

Ẩn Giá & Cửa Hàng Riêng cho WooCommerce cho phép cửa hàng WooCommerce của bạn ẩn giá, ẩn tất cả sản phẩm, kích hoạt yêu cầu báo giá, và hiển thị nội dung khác nhau cho các người dùng khác nhau.

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin bằng tệp đã tải về với Choose File .
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Cài đặt và Cấu hình

Sau khi cài đặt “Ẩn Giá & Cửa Hàng Riêng cho WooCommerce”, bạn sẽ thấy một “Private Store” mục menu mới nơi các cài đặt plugin được điều khiển.

Private Store Menu
Mục menu Cửa hàng riêng
 1. Chuyển đến: Cửa hàng Riêng > Cài đặt
 2. Dưới Cài đặt Chính > Hạn chế Quyền Truy cập Khách, chọn một trong bốn tùy chọn sau:
 • Ẩn giá
 • Ẩn cửa hàng & sản phẩm
 • Ẩn trang web & yêu cầu đăng nhập
 • Yêu cầu báo giá thay cho giá

Đọc thêm dưới đây để hiểu rõ hơn về mỗi tùy chọn này.

1. Giải thích các Tùy chọn Chính

Có bốn tùy chọn chính có sẵn trong Cửa hàng Riêng > Cài đặt > Hạn chế Quyền Truy cập Khách. Tất cả these options control what logged out users will see. Để ẩn giá cho người dùng đăng nhập hoặc nhóm người dùng khác, vui lòng đọc phần 2 trong tài liệu hướng dẫn.Các tùy chọn bao gồm: Hide prices Tùy chọn này thay thế giá bằng một văn bản có thể cấu hình (mặc định là “Đăng nhập để Xem Giá”). Nó cũng ẩn nút “Thêm vào Giỏ hàng”, ngăn chặn người dùng mua hàng. Hide Prices Hide shop & products Tùy chọn này sẽ ngăn người dùng truy cập cửa hàng mà không cần đăng nhập hoặc đăng ký một tài khoản. Người dùng chưa đăng nhập sẽ không thể xem bất kỳ sản phẩm nào. Một biểu mẫu đăng nhập và đăng ký sẽ hiện ra và một tin nhắn có thể cấu hình (mặc định là “Vui lòng đăng nhập để truy cập B2B Portal”). Hide Shop and Products

Hide website & force login Tùy chọn này hoàn toàn ẩn trang web, chỉ hiển thị biểu mẫu đăng nhập. Do tùy chọn này không cho phép đăng ký, nên nó chỉ là một tùy chọn cho các trang web thành viên riêng hoặc intranet, nơi mà thông tin đăng nhập được cung cấp cho mỗi người dùng bởi các quản lý cửa hàng. Request quotes instead of price Tùy chọn này thay thế Giỏ hàng bằng một Giỏ hàng Báo giá và thay thế nút “Thêm vào Giỏ hàng” bằng nút “Thêm vào Yêu cầu Báo giá”. Cuối cùng, khách hàng có thể yêu cầu báo giá bằng cách điền vào một biểu mẫu, sản phẩm này sẽ thông báo cho cửa hàng qua email. Add to Quote

Quote Request Form Biểu mẫu Yêu cầu Báo giá

. Quy tắc Động

Chức năng quy tắc động cho phép bạn:

 • Ẩn giá cho các danh mục cụ thể
 • Ẩn giá cho các sản phẩm cụ thể
 • Ẩn giá theo quốc gia và theo vai trò người dùng
 • Kích hoạt yêu cầu báo giá cho các vai trò hoặc danh mục người dùng cụ thể

Việc ẩn giá thông qua quy tắc động cũng loại bỏ nút “Thêm vào Giỏ hàng”, và thay thế giá bằng một văn bản có thể cấu hình (mặc định là “Đăng nhập không Khả dụng”).Để tạo quy tắc động, chuyển đến Cửa hàng Riêng > Quy tắc Động và xuất bản quyết định sau khi chọn các tùy chọn mong muốn.Dưới đây là một số ví dụ để minh họa cách sử dụng tính năng này: Example 1 Hide Prices by Category Trong ví dụ trên, tất cả các mặt hàng thuộc “Danh mục Hộp” có giá ẩn đối với người dùng khách, và đối với người dùng với vai trò “Nhà cung cấp”.

Example 2 Hide Prices by Product Trong ví dụ trên, giá cho các sản phẩm “Cap” và “Beanie” được ẩn đối với tất cả người dùng với vai trò “Người đóng góp” và tất cả người dùng có địa chỉ IP ở Argentina.Để tìm hiểu làm cách nào để sử dụng Quy tắc Động để kích hoạt yêu cầu báo giá, hãy đọc phần tiếp theo của tài liệu.

3. Hệ thống Yêu cầu Báo giá

.1 Làm cách nào để kích hoạt Yêu cầu Báo giá cho người dùng hoặc danh mục người dùng

Để kích hoạt yêu cầu báo giá cho người dùng đã đăng xuất:

 • Chuyển đến Cửa hàng Riêng > Cài đặt > Cài đặt Chính, và chọn “Yêu cầu báo giá thay cho giá”

Để kích hoạt yêu cầu báo giá cho bất kỳ danh mục, người dùng, vai trò, hoặc quốc gia nào khác

 • Chuyển đến Cửa hàng Riêng > Quy tắc Động, và tạo một “Quy tắc Yêu cầu Báo giá”.

Example 1: Enabling quote requests for logged in users Bạn sẽ tạo một quy tắc động với cấu hình dưới đây:

Quote Requests for Logged In Users
Yêu cầu Báo giá cho Người dùng đã Đăng nhập

Example 2: Enabling quote requests for a multitude of options Bạn có thể tạo một quy tắc động với cấu hình dưới đây:

Quote Requests Multiple Options
Yêu cầu Báo Giá Nhiều Tùy chọn

Cấu hình trên sẽ kích hoạt yêu cầu báo giá cho: tất cả người dùng đã đăng xuất, cho tất cả người dùng với vai trò “editor”, và cho tất cả người dùng có địa chỉ IP ở Pháp.

.2 Hệ thống Yêu cầu Báo giá làm việc như thế nào và tác động của nó

Hệ thống yêu cầu báo giá có những ảnh hưởng sau:

 • Nó thay thế nút “Thêm vào Giỏ hàng” bằng nút “Thêm vào Yêu cầu Báo giá”
 • Nó thay thế Giỏ hàng bằng Giỏ hàng Báo giá
 • Nó ẩn giá
 • Nó kích hoạt một Biểu mẫu Yêu cầu Báo giá tuỳ chỉnh được
 • Nó gửi thông báo qua email đến một địa chỉ inbox báo giá để thông báo cho cửa hàng về yêu cầu

.3 Cài đặt Văn bản Yêu cầu Báo giá

Thông qua cài đặt yêu cầu báo giá, quản lý trang web có thể kiểm soát quote inbox email address , cũng như what fields make up the quote request form

Quote Request Settings
Cài đặt Yêu cầu Báo giá

Bằng cách kích hoạt và vô hiệu hóa hộp kiểm “Quote Fields”, bạn có thể kiểm soát các trường nào có sẵn trong biểu mẫu yêu cầu báo giá, với 4 tùy chọn:

 • Tên
 • Địa chỉ Email
 • Số Điện Thoại
 • Tin nhắn

Cài đặt Địa chỉ Email Inbox Báo giá kiểm soát địa chỉ email nào yêu cầu báo giá được gửi đến.

4. Shortcode Hạn chế Nội dung

Tính năng này cho phép bạn show different content to different users bằng cách bao bọc nó bên trong một shortcode. Điều này nên hoạt động ở mọi nơi trong khu vực frontend của trang web, bao gồm trang, bài đăng và mô tả sản phẩm.Để sử dụng shortcode, chỉ cần bao bọc nội dung của bạn (văn bản, hình ảnh hoặc bất cứ thứ gì khác) theo cách sau: [hppsw_content show_to=]Your content here[/hppsw_content] Tham số show_to là bắt buộc, và nó hỗ trợ các tùy chọn sau:

 • loggedin
 • loggedout
 • vai trò người dùng (ví dụ: editor, administrator, reseller)
 • tên người dùng (ví dụ: john.mike23, companyllc10)

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng:

Example 1 [hppsw_content show_to=reseller]Minimum order quantity is 100[/hppsw_content] [hppsw_content show_to=vendor]Minimum order quantity is 200[/hppsw_content] Trong ví dụ này, khách hàng có vai trò người dùng “reseller” sẽ thấy 100, trong khi khách hàng có vai trò người dùng “vendor” sẽ thấy 200 thay thế. Example 2 [hppsw_content show_to=loggedout,companyllc10]Content here…[/hppsw_content] Trong ví dụ này, nội dung chỉ sẽ hiển thị đối với người dùng đã đăng xuất và đối với người dùng “companyllc10”. Tất cả người dùng khác sẽ không thể xem nó. Example 3 [hppsw_content show_to=loggedin]Private membership content here…[/hppsw_content] Trong ví dụ này, nội dung này sẽ bị ẩn khỏi người dùng guest và chỉ hiển thị cho người dùng đã đăng nhập.

Câu hỏi thường gặp

Plugin này sẽ hoạt động với những chủ đề nào?

Đăng ký không hiển thị khi sử dụng “Ẩn cửa hàng & sản phẩm”

Để thấy phần Đăng ký, bạn phải kích hoạt cài đặt sau:WooCommerce > Cài đặt > Tài khoản & Quyền riêng tư > Cho phép khách hàng tạo tài khoản trên trang “Tài khoản của tôi” Enable Registration

Leave a Reply

Your email address will not be published.